ประกันสังคมคุ้มครอง บำนาญชราภาพแก่แรงงานนอกระบบ

Wed, 2013-12-25 08:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ข่าวสด - เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานประกัน สังคมได้ขยายสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ (เงินบำนาญ) ให้แก่แรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ แต่มีระยะเวลาที่เปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตนเพียง 1 ปี (ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 - 8 ธันวาคม 2557) เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแรงงานนอกระบบที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี จะไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ยกเว้น แรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ เท่านั้น

การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของแรงงานนอกระบบเป็นการส่งเสริมให้แรงงาน นอกระบบได้รับสิทธิการเข้าถึงความคุ้มครองประกันสังคมอย่างทั่วถึงซึ่งจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบที่เข้าถึงสิทธิความคุ้มครองประกันสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีการวางแผนเพื่อออมเงินกรณีชราภาพ (บำนาญ) สำหรับตนเองในอนาคต

ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2556 - 8 ธ.ค. 2557 แรงงาน นอกระบบอายุระหว่าง 15 - 65 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ทั้ง 5 ทางเลือก โดยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแรงงานนอกระบบ กรอกเอกสารแบบคำขอสมัคร พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมชำระเงินสมทบรายเดือนหรือชำระเงินสมทบล่วงหน้าก็จะได้รับความคุ้มครองตามประเภทสิทธิประโยชน์ของแต่ละทางเลือก

สำหรับแรงงานนอกระบบที่มีอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้เฉพาะทางเลือกที่ 3 เท่านั้น แต่ทั้งนี้มีช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2556 - 8 ธ.ค. 2557 เท่านั้น หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ดังนั้นในช่วงนี้ถือเป็นโอกาส อันดีที่เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แต่พลาดโอกาสสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 ธ.ค. 2557

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด  วันที่ 25 ธันวาคม 2556