ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ประธานเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาผู้ประสานงานและติดตามโครงการวิจัยทางคลินิก ระหว่างเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย บริษัท ควินไทล์ส ประเทศไทย จำกัด และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สอดแทรกหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรกลุ่มนี้ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มผู้นำด้านวิชาการด้านการแพทย์ของประเทศ ได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทดแทนการนำเข้า และสามารถส่งออกต่างประเทศได้ ซึ่งกลไกการพัฒนาเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ฯ ที่ต้องมีส่วนเตรียมพร้อมเรื่องการวิจัยทางคลินิก นอกเหนือจากการสร้างบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

"ยาฝรั่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตโดยทดลองในกลุ่มคนต่างชาติ แต่เมื่อนำมาใช้กับคนเอเชียอาจรักษาได้ไม่ตรงอาการ งานวิจัยโดยกลุ่มแพทย์ เภสัชฯ คนเอเชีย ตั้งแต่ต้นจะทำให้ได้ยาที่ตรงกับอาการ รักษาคนไข้เอเชียได้ดีขึ้น และจำเป็นที่ต้องมี ผู้จัดการโครงการวิจัย ผู้ช่วย ผู้ประสานงานนักวิจัย เพราะขณะนี้ทุกคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่มีหลักสูตรอบรมเรื่องเหล่านี้" ศ.นพ.เกียรติ กล่าว

พญ.กนกวรรณ พรประสิทธิ์ บ.ควินไทล์สฯ กล่าวว่า 5 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการทำงานวิจัยในมนุษย์ เติบโตค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของงานวิจัยทางคลินิกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีการลงทุนจากอเมริกา, ยุโรป กว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ ทำให้มีความต้องการกำลังคนที่ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามโครงการวิจัยทางคลินิกมากขึ้น และการผลิตบุคลากรด้านนี้มีจำนวนจำกัด โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมกันสร้างคน บุคลากรตอบสนองการขยายตัวการลงทุนการทำงานวิจัยด้านนี้

ผศ.พญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่างานด้านการศึกษายังพัฒนาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การลงทุนของตลาดเอกชน โครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคนและพัฒนางานสาขานี้ให้เจริญเติบโตมากขึ้น โดยหลักสูตรที่เปิดอบรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นหลักสูตรอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน้าที่ประสานงานและติดตามโครงการวิจัยทางคลินิกและส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง ทั้งนี้ หลักสูตรอบรมดังกล่าว รุ่นที่ 1 จะเปิดในเดือนมีนาคม 2557

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 25 ธันวาคม 2556