กรมอนามัย หนุนเด็กไทย กิน เล่นสมวัย สุขภาพดีรับ AEC

Sat, 2014-01-11 09:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ไทยโพสต์ - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสามเสน และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างสุขอนามัยเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เน้นกิน เล่นสมวัยสุขภาพดี

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาสุขภาพเด็ก ภายใต้การดำเนินงานต่างๆ อาทิ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเพื่อให้เด็กเรียนมีสุขภาพดี เนื่องจากยังพบปัญหาเด็กไทยอ้วน ผอม เตี้ย โดยผลสำรวจข้อมูล พื้นฐานของสำนักคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2554 พบว่า  เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1.2 ล้านคน แบ่งเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288  คน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 590,087  คน และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 258,149 คน ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมโดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ คือ ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และนม ซึ่งโรงเรียนถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง จากการสำรวจโภชนาการเด็กไทยพบว่าเด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ช้อนโต๊ะ ทั้งๆ ที่ควรกินไม่ต่ำกว่าวันละ 12 ช้อนโต๊ะ รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และจิตใจ ช่วยเพิ่มความสูง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือดการสะสมมวลกระดูกและการควบคุมน้ำหนักสำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมในเด็กวัยเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ  เด็กอายุ 4-5 ปี เป็นวัยที่ชอบวิ่ง กระโดด ปีนป่าย เตะลูกบอล ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ดี เด็กอายุ 6 - 12 ปี เป็นวัยที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกชนิด โดยเฉพาะกีฬาที่เล่นเป็นทีมซึ่งมีกฎและกติกาที่ไม่ซับซ้อน แต่เด็กทุกกลุ่มวัยยังต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของครูหรือผู้ปกครองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

"ทั้งนี้ เนื่องในวันที่ 11 มกราคม 2557 เป็นวันเด็กแห่งชาติ กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสามเสน และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาสี เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยกินเล่นสมวัยสุขภาพดี สร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ความกล้าแสดงออกและการเข้าสู่สังคมเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ถือเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสากลและมีชื่อเสียง โดยให้ความสำคัญด้านสุขภาพของนักเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนมีกิจกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนอาทิ เป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ มีความโดดเด่นด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสิรมด้านโภชนาการและอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีระบบดูแลและการให้บริการคัดกรองสุขภาพนักเรียนโดยความร่วมมือจากกุมารแพทย์และพยาบาลในโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพปกติ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจร่าเริงสดใส" อธิบดีกรมอนามัยกล่าวปิดท้าย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  วันที่ 11 มกราคม 2557