"หมอชูชัย"ชื่นชมสธ.แสดงจุดยืนปชต.

Sun, 2014-01-12 21:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อดีตประธานแพทย์ชนบท หนุนประชาคมสาธารณสุข ร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ชูสิทธิข้าราชการมีเสรีเทียบเท่าพลเมือง

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึก แสดงความชื่นชมประชาคมสาธารณสุขที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ประกาศเข้าร่วมกับการชุมนุม ซึ่งถือเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ หากข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกสังกัดทำหน้าที่ของข้าราชการที่ดี จะเป็นที่พึ่งของบ้านเมืองได้ เพราะที่ผ่านมา ศักดิ์ศรีของข้าราชการถูกทำลายลงแทบหมดสิ้น

นพ.ชูชัย ระบุอีกว่า การเคลื่อนไหวของประชาคมสาธารณสุขและชมรมแพทยชนบทที่ผ่านมา ล้วนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 64 ที่สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะการเรียกร้องล้วนอยู่ในกรอบสันติ อหิงสา เคารพรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เรียกร้องให้ทำรัฐประหารหรือสนับสนุนเผด็จการรัฐสภา

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 81 ที่บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ” ดังนั้น หน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการพึงแสดงออกได้ทุกสถานที่แม้ว่าจะเป็นที่ทำการของราชการและทุกเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดตราบเท่าที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่สังคม

อีกทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 18 และ 19 ที่ไทยเป็นภาคี ประกันว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในการแสดงความเห็นด้วยมโนสำนึกของตัวเอง ในความเชื่อเรื่องความถูกต้องดีงาม ต้องไม่ถูกแทรกแซง และรัฐไม่สามารถจำกัดยับยั้งสิทธิดังกล่าวได้ และอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 82 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า รัฐต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี

นพ.ชูชัย ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีที่ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ศอ.รส.) สั่งการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปรายงานตัว รวมทั้งการข่มขู่คุกคามผู้ที่มีความเห็นตรงข้ามรัฐบาลรักษาการ นั้น ศอรส.ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในสถานการณ์พิเศษ เมื่อรัฐบาลยุบสภา และต้องการให้มีการเลือกตั้ง อำนาจพิเศษของรัฐบาลเดิมก็หมดไป ใครจะมีอำนาจเหนือ กรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้จัดการเลือกตั้งไม่ได้เลย ซึ่งสิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ กกต. ต้องสั่งให้ยุบ ศอรส. ด้วยซ้ำ เพราะถ้ามีศูนย์นี้ การเลือกตั้งจะกระทำไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมได้อย่างไร เขาให้รัฐบาลรักษาการเพราะไม่ต้องการให้มีอำนาจใดอยู่เหนือ กกต. เมื่อมี ศอ.รส. ก็เท่ากับมีองค์กรพิเศษเหนือ กกต. ย่อมไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ