เร่งศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

Wed, 2014-01-15 13:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ข่าวสด - นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่อสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขต้องป้องกันและควบคุมในศูนย์เด็กเล็ก ได้แก่ โรคหวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคสุกใส โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่งโรคติดต่อเหล่านี้ ติดต่อกันได้ทั้งการหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อปน การไอหรือจามรดกัน และการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมทั้งการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อน หากเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก หรือ ร.ร.อนุบาล เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเหล่านี้ ก็จะแพร่กระจายสู่กัน สู่ชุมชนได้ง่าย ซึ่งจากการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรค ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายใจที่ดีลดอุบัติการณ์การเกิดโรค

นพ.โสภณกล่าวต่อว่า มาตรการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค มีดังนี้ 1.การจัดทำแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและร.ร.อนุบาล สำหรับครูผู้ดูแลเด็กโดยเน้น 3 ยุทธศาสตร์ คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี การบริหารจัดการดี และสภาพแวดล้อมดี 2.การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ 3.รับรองผลการดำเนินงานเป็น "ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค" ตามข้อกำหนด

4.การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์เด็กเล็ก ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และ 5.โครงการประชุมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและร.ร.อนุบาล

ที่มา--ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--