เครือข่ายหมอ ประชาคมสธ.-ร.ร.แพทย์4สถาบัน-สภาวิชาชีพสธ.7 สาขา ร่อนจม.ประกาศโนโหวต

Fri, 2014-01-31 13:11 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายหมอ ประชาคมสาธารณสุข-ร.ร.แพทย์4สถาบัน-สภาวิชาชีพสธ.7 สาขา ทำจดหมายเปิดผนึกจม.ถึงเพื่อนข้าราชการ ลูกจ้างรัฐ ทุกกระทรวงทบวงกรม และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องขอใช้สิทธิในการไม่ไปเลือกตั้ง 2 กุมภา 57

วันนี้ (31 ม.ค.) เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาช่วยเหลือประชาชน ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนข้าราชการ

พนักงานราชการ ลูกจ้างของรัฐ ทุกกระทรวงทบวงกรม พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องขอใช้สิทธิในการไม่ไปเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

เนื้อหาระบุว่า เป็นเวลาเกือบ 3 เดือน นับตั้งแต่ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ผ่านสภาผู้แทนราษฎร เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวางของประชาชนทั้งประเทศ จนนำไปสู่การที่นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 กระแสการตื่นตัวของประชาชนต่อปัญหาของประเทศทั้งในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง เพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมมานานหลายสิบปี ตั้งแต่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำและเป็นธรรมในสังคม ระบบการเมืองที่ผูกขาด การพัฒนาการศึกษาและปัญหาของชาติ ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ต่อการพัฒนาประเทศ

ในขณะที่รัฐบาลรักษาการไม่ได้แสดงความจริงใจในการปฏิรูปประเทศ มุ่งแต่จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง จนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงนำไปสู่ความสูญเสียเลือดเนื้อของประชาชนและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อใกล้วันเลือกตั้ง เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย

ประชาคมสาธารณสุข

กลุ่มโรงเรียนแพทย์ 4 สถาบัน ประกอบด้วย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต

และสภาวิชาชีพสาธารณสุข 7 สาขา ประกอบด้วย นายกแพทยสภา นายกทันตแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสภากายภาพบำบัด นายกสัตวแพทยสภา

และเครือข่ายพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงจุดยืน เพื่อแก้ปัญหาของประเทศอย่างจริงจัง ดังนี้

1.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หาทางออกเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2. เพื่อแสดงให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง โดยเฉพาะด้านการเมืองในประเด็นการได้มาซึ่งอำนาจ การใช้อำนาจและการตรวจสอบอำนาจรัฐ ประกอบกับข้อเสนอให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ไม่เป็นที่ยอมรับจากรัฐบาล เราจึงขอใช้สิทธิไม่ไปเลือกตั้งเฉพาะครั้งนี้ (NO VOTE)

3.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วมในการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังกับทุกภาคส่วน ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม