ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ลงนามข้อตกลง วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน เดินหน้าพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายเรียนรู้ระบบหลักประกันสุขภาพนานาชาติ หวังดึงประเทศต่างๆ จัดระบบดูแลสุขภาพประชาชน จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายรัฐบาลด้านต่างประเทศที่เน้นการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านับเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างความมั่นคงให้กับคนในประเทศ ลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมถึงทุกประเทศในโลก และการที่ประเทศไทยจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดูแลรักษาพยาบาลคนไทยทั้งประเทศตั้งแต่ปี 2545 จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ เริ่มปลายปี 2558 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมาย ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการสร้างเสริมบทบาทประเทศไทย ในเวทีสุขภาพโลก เพื่อมุ่งการสร้างความร่วมมือและผลักดัน ให้เกิดการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก

ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติให้ สปสช.ดำเนินการโดยให้เป็นหน่วยงาน สนับสนุนการร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งกลุ่มอาเซียน และอื่นๆ พร้อมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านานาชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการนำบทเรียนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากต่างประเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

ศ.บารอน ปีเตอร์ ปิอ็อต (Professor Baron Peter Piot) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน ม.ลอนดอน สหราชอาณาจักร กล่าวว่า ข้อตกลง ความร่วมมือระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทาง สปสช. และมหาวิทยาลัยลอนดอนจะดำเนินการร่วมกันนั้น จะยังประโยชน์ให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงขณะนี้ ที่ประเทศอังกฤษเองอยู่ระหว่างการปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้จัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อดูแลประชาชน และความร่วมมือ ครั้งนี้ยังเป็นการสร้างบทบาทด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก ที่เป็นการยกระดับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยสู่เวทีสากล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557