ปลัดสธ.เดินหน้าปฏิรูป ตั้งกรรมการพัฒนาเขตสุขภาพ 3 ชุด

Wed, 2014-02-05 18:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตบริการสุขภาพระดับพื้นที่ 3 ชุด เพื่อจัดบริการประชาชนสอดคล้องปัญหาสุขภาพ ครอบคลุมทุกสิทธิ ประกอบด้วยชุดการเงินการคลัง ชุดการจัดบริการ และชุดกำหนดมาตรฐานบริการวิชาการ การบูรณาการระหว่างภาคบริการกับกรมวิชาการเพื่อดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัย และความร่วมมือการจัดการกับหน่วยงานภาคีนอกสังกัด เพื่อเตรียมรับมือปัญหาในอนาคต

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2557 )ที่ จ.อุบลราชธานี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปจากทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายการจัดการบริการสุขภาพ และให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว คือการปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดและทุกวิชาชีพแบ่งเป็น3กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาเขตบริการสุขภาพเพื่อจัดบริการประชาชนสอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุข    การบูรณาการงานระหว่างกรมบริการกับกรมวิชาการ เพื่อดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัยทุกสิทธิประกันสุขภาพ และความร่วมมือกับหน่วยงานนอกสังกัดเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรมบัญชีกลาง เพื่อจัดการและวางแผนรับมือกับสังคมในอนาคต

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านได้พัฒนาและจัดตั้งเขตบริการสุขภาพ 12 เขตทั่วประเทศ มอบให้นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ เพื่อจัดบริการดูแลประชาชนแบบไร้รอยต่อและเบ็ดเสร็จภายในเขตบริการสุขภาพและมีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ ในอนาคตแต่ละเขตควรมีคณะกรรมการบริหารระดับพื้นที่ (Area Health Board) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุดย่อย คือ ชุดการเงินการคลัง  (Purchaser board ) ชุดการจัดบริการ (Provider board )ซึ่งจัดตั้งแล้วในเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาและชุดกำหนดมาตรฐานทางวิชาการ(Regulatory and technical supporter board) มีเครื่องมือหลักในการทำงานคือแผนจัดบริการ( Service Plan) และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ( District Health System ) เน้นการจัดการโรคและปัญหาสุขภาพ และการจัดบริการร่วมกันของโรงพยาบาลในสังกัด แบ่งปันใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ในด้านการบูรณาการงานของกรมและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูแลการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดูแลประชาชน 5 กลุ่มวัยทุกเขตบริการสุขภาพ ได้แก่ เด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ ตามตัวชี้วัด มีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ มอบให้นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ สำหรับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีนอกสังกัด เช่น สปสช. สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกันต่างด้าวประกันภาคเอกชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สสส. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อร่วมกันจัดการปัญหาสาธารณสุข และเตรียมการรับมือกับสังคมในอนาคต ซึ่งต้องมีการร่วมกันวางแผนรองรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเน้นความร่วมมือต่างๆทั้งระดับทั่วไปและระดับชาติเพื่อปรับและพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด มอบให้นายแพทย์สุรเซษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ