สำนักการพยาบาลเตรียมดัน'ปูนบำเหน็จพยาบาล'เท่าตร.-ทหาร

Fri, 2014-02-07 09:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีผู้ให้บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เปิดเผยว่า ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพจากการให้บริการแก่ผู้ป่วย ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18(4) จำนวน 4,315 คน เฉลี่ยปีละ 432 คน แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เป็นการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีทั้งรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 21 คน พิการ 12 คน บาดเจ็บ 3,500 กว่าคน เกือบร้อยละ 50 เป็นพยาบาลวิชาชีพ

ในจำนวนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร เกิดจากอุบัติเหตุรถส่งต่อผู้ป่วย จำนวน 13 ราย ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย ติดเชื้อ 3 ราย จากคลื่นยักษ์ สึนามิ 2 ราย โดยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งต่อผู้ป่วยเป็นพยาบาล 5 ราย พนักงานขับรถ 5 ราย ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 ราย และในกรณีของการติดเชื้อเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร เป็นพยาบาล 2 ราย และพนักงานทั่วไป 1 ราย

หากดูในภาพรวมของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งหมด พบว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ได้รับความเสียหาย จากการให้บริการผู้ป่วยรุนแรงและมีจำนวนมากที่สุด มาโดยตลอด เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเสียหาย ทั้งการเสียชีวิต พิการ และเจ็บป่วย สำนักการพยาบาล จะทำรายงานสภาพปัญหาความทุกข์ร้อนของบุคลากร รายจังหวัด เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการในเขตบริการสุขภาพให้มีการดูแลในการประกันชีวิต และการประกันสุขภาพ หรือเพิ่มเติมสวัสดิการ รวมทั้งการเยียวยาที่นอกเหนือจากการรับเงินช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และเตรียมเสนอสภาพยาบาล เพื่อผลักดันรัฐบาลให้ปูนบำเหน็จบุคลากรสาธารณสุขที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เหมือนตำรวจ ทหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดในปีงบประมาณ 2556 มี ผู้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ 532 คน จาก 71 จังหวัด แยกตามกลุ่มวิชาชีพดังนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพ 245 คน รองลงมาคือ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 123 คน แพทย์ 33 คน เภสัชกร 6 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 8 คน คนงาน- พนักงานเปล 38 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 79 คน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต 3 คน พิการ 4 คน ติดเชื้อวัณโรค 191 คน นอกจากนี้ยังถูกผู้ป่วยทำร้ายร่างกาย 173 คน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557