แนวทางการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

Sun, 2014-02-09 12:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“แนวทางการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ” เป็นงานวิจัยของ ดร.อัมมาร สยามวาลา และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และได้นำเสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554

โดยทีดีอาร์ไอได้นำมาจัดทำเป็น รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 99 เดือนมากราคม 2557 ในชื่อเดียวกันกับงานวิจัย เนื้อหาของแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.การบริหารจัดการในด้านผู้ให้บริการ

2.การบริหารจัดการในด้านผู้มีสิทธิใช้บริการ

3.ข้อเสนอรูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในอนาคต

ทั้งนี้ในบทนำของรายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 99 ดังกล่าว ระบุว่า

“ความท้าทายที่สำคัญในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการคือ การขาดระบบการบริหารจัดการจนทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่ากรมบัญชีกลางจะมีการศึกษาวิจัยและกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไปได้จำนวนหนึ่งแล้ว แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างที่รอการพัฒนาเพิ่มเติม เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ สวัสดิการรักษาพยาบาลที่ให้แก่ข้าราชการเป็นระบบที่มุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาลเป็นหลัก โดยมีรัฐคอยตามจ่ายค่ารักษานั้น ไม่ใช่การป้องกันความเจ็บป่วย อาจกล่าวได้ว่า ระบบสวัสดิการนี้เป็นระบบที่มีการดูแลสุขภาพที่ปลายเหตุเท่านั้น ไม่ได้นำแนวคิดของการจัดการสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาวเข้ามาประยุกต์ใช้เลย”

ติดตามอ่านรายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 99 ฉบับเต็มได้จากไฟล์แนบ