กรมอนามัยจัดโครงการพัฒนาส้วมรร.ทุรกันดาร

Mon, 2014-02-10 22:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีโครงการสุขอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อปรับปรุงและสร้างส้วมให้กับโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร 60 แห่ง จำนวน 600 ห้องส้วม ให้ส้วมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสะอาดได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างอนามัยพื้นฐานให้กับ เด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร โดยนำร่องที่การพัฒนาส้วมสาธารณะในโรงเรียน พื้นที่ทุรกันดาร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งอยู่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร 3 แห่ง และ สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ให้ผ่านมาตรฐาน HAS

"ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ ดำเนินโครงการรณรงค์สร้างส้วม 100% จนประสบผลสำเร็จ ทำให้ปัจจุบันครัวเรือนไทยมีส้วมถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 98.1 และพัฒนาส้วมสาธารณะไทยจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย) ร้อยละ 66.83 และได้รณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง โดย ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง ก่อนและหลังการใช้ส้วม ไม่ทิ้งวัสดุอื่น นอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม และล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้ส้วม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค อาทิ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ และอหิวาตกโรค"

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557