สปส.เริ่มจ่ายชราภาพ

Wed, 2014-02-19 14:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน - นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้แก่แรงงานต่างด้าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประกันตนประมาณ 390,000 คน จากการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายตามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐ (เอ็มโอยู) ทำให้มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 314,000 คน แบ่งเป็น พม่า 230,000 คน กัมพูชา 73,000 คน และลาว 11,000 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีผู้ประกันตนประมาณ 12 ล้านคน มีเงินกองทุนประมาณ 1 ล้านล้านบาท โดยปี 2556 มีผลตอบแทนจากการลงทุน 46,000 ล้านบาท มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกว่า 80,000 คน คิดเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาท และในปีนี้จะมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ มีผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินชราภาพในรูปแบบบำนาญปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 20 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--