ชี้'ยาฆ่าแมลง'เสี่ยงกว่ายุงลายกัด

Fri, 2014-02-21 11:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระหว่างปี 2550-2555 วิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต ฮาโลจีเนต สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืชและเชื้อราสารเบื่อหนู และสารกำจัดศัตรูพืช พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยถึง 44,129 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายของคนไทยระหว่างสาเหตุจากสารกำจัดศัตรูพืชกับไข้เลือดออก พบว่าสัดส่วนการตายด้วยสารกำจัดศัตรูพืชเฉลี่ยสูงกว่าโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย โดยในปี 2554 สูงถึง 13.2 เท่า

ด้าน ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากข้อมูลทางวิชาการระบุว่าโรคที่สัมพันธ์กับสารเคมีทางการเกษตรส่งผลให้เกิดโรครุนแรงจำนวนมาก โดยเฉพาะมะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สมองเสื่อม หอบหืด ทารกในครรภ์ไม่เติบโตแท้งลูก และเบาหวาน ดังนั้นจึงชี้ได้ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเราอย่างชัดเจนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องไม่อาจนิ่งเฉยพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเพราะผลกระทบจะไปตกสู่คนรุ่นหลังซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศ.

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--