สธ.พบ'เด็ก-ผู้หญิง' ถูกทำร้ายทุก 15 นาที ล่วงละเมิดทางเพศที่ 1

Sat, 2014-03-08 20:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เผยสถิติสถานการณ์กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มีแนวโน้มสูงขึ้น พบมีเด็ก-ผู้หญิงถูกทำร้าย ทุกๆ 15 นาที เฉลี่ยชั่วโมงละ 4 คน ขณะที่การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นลักษณะความรุนแรงที่พบมากที่สุด ร้อยละ 72

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันสตรีสากล" (International Womens Day) โดยองค์การสหประชาชาติสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก รณรงค์กระตุ้นเตือนให้สังคมทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในปี 2550 ศูนย์พึ่งได้ให้การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงรวม 19,067 ราย เฉลี่ยวันละ 52 ราย แต่ในปี 2556 สถิติบริการเพิ่มขึ้นเป็น 31,866 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 87 ราย หรือกล่าวได้ว่าถูกทำร้าย 1 คนในทุกๆ 15 นาที ชั่วโมงละเกือบ 4 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 60 เป็นเด็ก และเมื่อทำการวิเคราะห์ในกลุ่มเด็ก พบว่า เกือบ 9 ใน 10 ของเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงทั้งหมดเป็นเด็กหญิง พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคืออายุ 15-18 ปี ร้อยละ 40 และพบอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ร้อยละ 5 หรือจำนวน 1,000 ราย

สำหรับลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้น อันดับ 1 คือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 72 บางรายเกิดปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วย รองลงมาเป็นการทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 21 ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จักไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น เพื่อน แฟน ส่วนความรุนแรงในเด็กที่อายุมากขึ้น ผู้กระทำมักเป็นแฟนมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากสภาพแวดล้อม ที่สำคัญคือการเสพสื่อลามก ความใกล้ชิดและโอกาสเอื้ออำนวย เป็นต้น สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านของผู้กระทำและบ้านที่เด็กอยู่อาศัย สถานที่เปลี่ยว เป็นต้น ส่วนความรุนแรงในกลุ่มสตรี พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 35-45 ปี ร้อยละ 39 รองลงมาคืออายุ 18-25 ปี ปัญหาอันดับ 1 ที่พบคือการถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายเช่นการทุบตี ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ จำนวน 9,699 ราย รองลงมาคือ ถูกกระทำทางเพศ จำนวน 2,226 ราย โดยผู้กระทำรุนแรงคือคู่สมรสมากที่สุดร้อยละ 52 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาท

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากหลายปัญหา เช่น การใช้สารเสพติด โดยเฉพาะสุรา การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ขาดการคัดกรองอย่างรอบคอบ ในปี 2557 นี้ สธ.ตั้งเป้าขยายศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ครบทั่วประเทศ