มติบอร์ดสปสช.เห็นชอบข้อเสนองบรายหัวปี 58 เพิ่มเป็น 3,361.63 บาทต่อคน

Thu, 2014-04-03 22:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บอร์ดสปสช.เห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 58 เพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว เป็น 3,361.63 บาทต่อคน เน้นหลักการเพิ่มสัดส่วนงบส่งเสริมป้องกันโรค บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุรกันดาร เสี่ยงภัย แยกงบดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และป้องกันเอดส์ เผยหากยังไม่สามารถทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน ให้ใช้งบประมาณเท่ากับปี 57 ไปพลางก่อน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนท์ จ.นนทบุรี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และในการประชุมได้มีวาระพิจารณาเรื่อง ข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 โดยในการประชุมวาระดังกล่าว ซึ่งนพ.ประดิษฐ ได้ขอออกจากห้องประชุม งดเว้นร่วมพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากวาระดังกล่าวเกี่ยวข้องกับงบประมาณ และยังอยู่ในช่วงของรัฐบาลรักษาการ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง กล่าวว่า การจัดทำข้อเสนองบปี 2558 นั้น คณะอนุกรรมการฯ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(สวค.) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งหลักการทำข้อเสนองบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558 เน้นบริการตามสิทธิประโยชน์ ไม่รวมกรณีเกิดสาธารณภัยและการระบาดรุนแรงของโรค คำนึงถึงเป้าหมายตามเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และให้มีงบเพียงพอ ไม่ให้มีการอุดหนุนข้ามระบบกับระบบประกันสุขภาพอื่น ขณะที่การคำนวณต้นทุนบริการสาธารณสุขนั้น รวมค่าครองชีพสำหรับปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือนและค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท รวมถึงค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข แต่ไม่รวมการปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และไม่รวมงบลงทุนใหม่สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ

ดร.คณิศ กล่าวว่า บริการสาธารณสุขที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ เพิ่มสัดส่วนงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เป็นร้อยละ 14 ของงบเหมาจ่ายรายหัว งบบริการแพทย์แผนไทย คุณภาพบริการทุกด้าน โดยเฉพาะบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แยกงบบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเป็นกรณีเฉพาะ ตามมติของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เพิ่มงบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและยุติปัญหาเอดส์ ตามมติคณะกรรมการเอดส์ชาติ เพิ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพ สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดาร เสี่ยงภัย และประชากรเบาบาง

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า ภาพรวมข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2558 ดังนี้

1.งบเหมาจ่ายรายหัว 3,361.63 บาทต่อคน สำหรับประชากร 48,776,000 คน เพิ่มขึ้น 466.54 บาทต่อคน จากปี 2557 ที่ได้รับ 2,895.09 บาทต่อคน โดยคำนวณจากต้นทุนเพิ่มจากการรวมนโยบายค่าแรง การเพิ่มตามเงินเฟ้อ ปริมาณการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มสัดส่วนงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นร้อยละ 14 ของงบเหมาจ่ายรายหัว

2.งบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,234 ล้านบาท

3.งบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 7,315 ล้านบาท

4.งบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 995.04 ล้านบาท และปี 2558 เสนอเพิ่มงบดูแลสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 195.41 ล้านบาท   

5.ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 5,705 ล้านบาท

6.ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต้องให้บริการในพื้นที่ทุรกันดาร เสี่ยงภัย หรือมีประชากรเบาบาง 1,689.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณหมวดใหม่ที่เสนอเพิ่มในปี 2558

รวมทั้งสิ้น 183,101.34 ล้านบาท หักเงินภาครัฐขั้นปกติ 40,684.17 ล้านบาท เหลือเป็นเงินกองทุนทั้งสิ้น 142,417.17 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2557 จำนวน 27,240.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.7

“หลังจากนี้จะมีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ และยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร จึงอาจส่งผลกระทบไม่สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันนั้น มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ใช้กรอบวงเงินเท่ากับปีงบประมาณ 2557 ไปพลางก่อน เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ” เลขาธิการสปสช. กล่าว