สธ.ยันการทักท้วงเบิกจ่ายงบบัญชี 6 สปสช. ไม่กระทบการบริการผู้ป่วยทุกคน ทุกโรค

Sat, 2014-04-12 20:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการทักท้วงเรื่องการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบบัญชีหมายเลข 6 ของสปสช.เพื่อต้องการให้ถูกระเบียบตามที่สตง.ตรวจสอบและพัฒนาระบบบริหารจัดการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นผู้ให้บริการ กับสปสช.ในฐานะเป็นผู้จัดสรรเงินให้กับสถานบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่กระทบบริการผู้ป่วยทุกคน ทุกโรคแต่อย่างใด ขอให้สบายใจได้ 

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรณีที่สตง. ท้วงติงการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบบัญชีหมายเลข 6 ของสปสช. ว่าเป็นการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลได้นั้น ในประเด็นดังกล่าวเป็นการตรวจสอบการเบิกจ่ายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาจังหวัดของสปสช.ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ในการดูแลการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัด ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  ดังนั้นการที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริหารสปสช.นั้น จึงเป็นไปเพื่อดูแลบุคลากรในสังกัด  ไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติราชการ

นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า ในการเสนอเรื่องดังกล่าว ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถกระทำได้ ในฐานะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้มีการตรวจสอบว่าระเบียบดังกล่าวถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตามข้อทักท้วงของสตง. ที่เห็นว่าควรจ่ายเงินให้กับสถานบริการและให้สถานบริการเบิกจ่ายตามระเบียบเงินบำรุงต่อไป ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัด เป็นผู้ให้บริการ กับสปสช. ซึ่งเป็นผู้จัดสรรเงินให้กับสถานบริการ ให้เกิดประสิทธิภาพ   

 “ยืนยันว่า ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว  ไม่มีผลกระทบต่อการจัดบริการให้ผู้ป่วยในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่อย่างใด ผู้ป่วยทุกคนยังคงได้รับบริการที่เคยได้รับตามปกติเช่นเดิม  ไม่ว่าจะเป็นการล้างไต การรับยาต้านไวรัส ทำฟัน ผ่าตัดโรคต่างๆ ตามที่สปสช.กำหนด ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใด และกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ต้องการให้สปสช.จัดสรรเงินไปให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อบริหารจัดการเองแต่อย่างใด  แต่ต้องการให้ทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการเท่านั้น และเป็นหลักการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการกับผู้ซื้อบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน” นายแพทย์วชิระกล่าว