ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไทยรัฐ - ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ (กลาง) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากนานาชาติ ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภากาชาดไทยกับการบรรเทาสาธารณภัย” เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การพยาบาลสาธารณภัยต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยหลักมนุษยธรรมและแนวโน้มทางการพยาบาล” โดยมีบุคลากรทางแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 คนเข้าร่วมงานที่โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆนี้

องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระดำรัสว่า บทบาทของพยาบาลในสถานการณ์ภัยพิบัติ ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น เช่น เครื่องปั่นไฟ เรือ รถ ที่จะใช้ขนย้ายผู้ประสบภัย พื้นที่ในการเก็บสัมภาระที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น เวชภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ ภายหลังการเกิดภัยพิบัติเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย โรงเรียน ทดแทนที่เสียหาย พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่รับภัยพิบัติ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนของสภากาชาด ไทย ควรมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนหลักมนุษยธรรม พยาบาลกาชาดและนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยที่ผ่านมา การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุในค่ายอพยพของผู้ประสบภัย พยาบาลยังมีส่วนอาสาช่วยดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบภัย ทั้งด้านการป้องกันการติดเชื้อ การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมในค่ายอพยพ พยาบาลควรที่จะต้องเรียนรู้การใช้ช่องทางสื่อสารในการร้องขอความช่วยเหลือ หรือการประสานงานความร่วมมือจากชุมชนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย.

ที่มา: http://www.thairath.co.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง