ประชุมวิชาการกรมการแพทย์พัฒนาเขตสุขภาพ

Sat, 2014-05-03 17:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมการแพทย์ ร่วมมือจากเขตบริการสุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการกรมการแพทย์ พบเขตบริการสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ ในฐานะเป็นกรมวิชาการด้านการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ กับเขตบริการสุขภาพ จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการกรมการแพทย์ พบเขตบริการสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 ภาค

ครั้งแรกจัดประชุมที่จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากเขตบริการสุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านวิชาการ บริการ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตบริการสุขภาพ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 คน

มีหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จำนวน 11 สาขา ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด การคลอดมาตรฐาน จักษุวิทยา โรคหลอดเลือดสมอง ผู้พิการขาขาด บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด อุบติเหตุและฉุกเฉิน โรคไต และเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ บริการโดยมีการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลระดับต่างๆ รวมถึงเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อให้เขตบริการสุขภาพยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 3 พฤษภาคม 2557