สปสช.ชวนสธ.ประชาพิจารณ์ปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ ปี 57

Thu, 2014-05-08 20:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.เปิดรับฟังความเห็นระดับชาติครั้งสำคัญ 14 พ.ค. นี้เพื่อปรับปรุงบริการ 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังเปิดเวทีรับฟังความเห็นครบ 13 เขตทั่วประเทศ “หมอจรัล” ชวน แพทย์ พยาบาล ผู้ให้บริการสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชาพิจารณ์ เผยปีนี้รับฟังครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ให้บริการ คาดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการมากขึ้น

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า สปสช. ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพ ตามมาตรา 18(13) ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เป็นประจำทุกปี ซึ่งปี 2557 ได้ขยายพื้นที่การรับฟังความเห็นครบทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ เน้นกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับผู้รับบริการมากที่สุด โดยผลสรุปที่ได้จากการรับฟังความเห็นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด สปสช. เพื่อปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นพ.จรัล กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพได้แก่ 1. ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ ผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆ 2. ผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีและไม่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ปี 57 เริ่มรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ที่เขต 11 สุราษฎร์ธานี จากนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปทั่วประเทศ ก่อนจะเปิดรับฟังความเห็นในระดับประเทศในวันที่ 14 พ.ค. นี้ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

“การรับฟังความเห็นเห็นในแต่ละปีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างมาก ปี 57 เน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ให้บริการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดูและหน่วยบริการทั่วประเทศ ซึ่งเป้าหมายของ สธ. และ สปสช. ตรงกันคือการพัฒนาระบบให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น การรับฟังความคิดเห็นจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้ให้บริการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน” นพ.จรัลกล่าว

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ โดยขยายวงการรับฟังครอบคลุมทุกจังหวัดใน 13 เขต และมีการจัดเวทีระดับเขต ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมแสดงความคิดเห็นได้มีการขยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตทั้ง 13 เขต กว่า 10,000 คน โดยผลการรับฟังความคิดเห็นในระดับเขตที่มีผลสอดคล้องกันในหลายๆ เขต เช่น การคืนสิทธิให้กับคนไทยที่ถูกยกเลิกไปแล้ว การแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวรายหัว เป็นต้น ปีนี้สปสช.ชูทิศทางการปฏิรูปหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งในระบบสาธารณสุขนั้น ผู้ให้บริการสาธารณสุขมีส่วนสำคัญ สปสช.จึงขอเชิญชวนผู้ให้บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท.และรพช. รวมถึงผู้ตรวจราชการ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่มีเป้าหมายร่วมกันคือเน้นประโยชน์สูขของประชาชนเป็นสูงสุดร่วมกัน