ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.เดินหน้าแผนงานโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา 11 แผนงาน/โครงการ มอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน เริ่มดำเนินการแผนงานตามมาตรการระยะเร่งด่วน 4 เรื่อง ได้แก่ การสร้างความสมานฉันท์ พัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้น เช่นการเพิ่มจุดบริการ เวลาบริการ ยามาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง เป็นต้น การสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างระบบธรรมาภิบาล กลางเดือนนี้

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้เสนอต่อพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (31 พฤษภาคม2557) ว่าในวันนี้ได้ชี้แจงแก่ผู้บริหารให้ดำเนินการแปลงนโยบายที่หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาเห็นชอบแล้ว เพื่อลงสู่การปฏิบัติซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวม 11 แผนงาน/โครงการ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงานให้ชัดเจน จะเริ่มดำเนินการแผนงาน/โครงการในมาตรการเร่งด่วนภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า มาตรการระยะเร่งด่วนมี 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ร่วมสร้างกระบวนการสมานฉันท์ มอบให้กรมสุขภาพจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง12 เขตบริการสุขภาพ และกทม. 2.พัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ เพิ่มจุดบริการ และเพิ่มเวลาบริการ  ลดเวลารอคอย ลดการปฏิเสธการส่งต่อ การแพทย์ฉุกเฉินคุณภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาลทุกแห่ง ได้รับยามาตรฐานเดียวกัน มอบให้นพ.วชิระเพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ โดยในเรื่องการพัฒนาระบบยา ได้มอบให้นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงดูแล ซึ่งวันนี้ได้ปรึกษากับสถาบันรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลด้วยว่า จะพัฒนาให้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลได้หรือไม่ รวมทั้งเรื่องจริยธรรมด้วย   

3.การสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ มอบให้นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ และ

4.สร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล มีนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ และนพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวง กำกับดูแล

นอกจากนี้ ได้ให้กรมและกองทุน สรุปแผนงบประมาณ ปี 2557 และ ปี 2558 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ซึ่งงบประมาณในปี 2557 ขณะนี้ใช้ไปแล้วร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 ที่ยังเหลืออยู่ โดยเฉพาะงบดำเนินการ ได้มอบให้ไปสรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการจัดสรรงบประมาณไปยังภูมิภาค เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ และเสนอหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณา  ส่วนแผนงบประมาณในปี 2558 จะพิจารณาว่าสอดคล้องกับทิศทางที่หัวหน้าฝ่ายฯมอบนโยบายไว้  และแผนงบประมาณที่ คสช. จะหารือกับสำนักงบประมาณภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557