'รพ.ชลบุรี'เล็งขอรับรองคุณภาพบริการสู่ระดับนานาชาติ 'เจซีไอ' สหรัฐฯ

Sat, 2014-06-28 10:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.พร้อมเร่งเดินหน้านโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง พัฒนาระบบบริการที่ดีเพื่อประชาชน  มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการ 3 เรื่องคือ “ได้พบหมอ รอไม่นาน และระบบยาเดียวกัน” เน้นเป้าหมายที่คุณภาพ ความปลอดภัยในการบริการดูแลผู้ป่วย ส่วนที่โรงพยาบาลชลบุรี ก้าวหน้าไกล จะขอรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เจซีไอ ของสหรัฐอเมริกา ภายในปี 2558 หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน เอชเอ ของไทยแล้ว เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงานการเปิดตัวเตรียมการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ จอยท์ คอมมิชชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลหรือ เจซีไอ (Joint Commission International : JCI) ของโรงพยาบาลชลบุรี  และให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข เร่งเดินหน้านโยบายพัฒนาระบบบริการที่ดีเพื่อประชาชน (Better Service) ในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เป็นงานในระยะเร่งด่วนเห็นผลใน 3 เดือนนี้  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 3 เรื่องคือ “ได้พบหมอ รอไม่นาน และระบบยาเดียวกัน” อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย เป็นเป้าหมายสำคัญของระบบบริการสุขภาพ 

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า  กระทรวงสาธารณสุขได้นำระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือระบบเอชเอ (Hospital Accreditation : HA) มาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้โรงพยาบาลพัฒนาระบบบริการให้มีความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล  ให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ตามมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หายป่วย โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบการประเมินและรับรอง ขณะนี้มีโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับประสบความสำเร็จ  ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแล้ว  578  แห่ง และอยู่ระหว่างการประเมินอีก 402 แห่ง 

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรงพยาบาลชลบุรี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนและตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก  ต่อวันมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,000 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 800 คน มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 4 ด้านได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์รักษาโรคที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด และศูนย์อุบัติเหตุ และมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ไม่ต้องส่งต่อคนไข้ไปโรงพยาบาลในกทม. ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก   

ทางด้านนายแพทย์อัษฎา  ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลชลบุรีได้พัฒนาระบบบริการและผ่านมาตรฐานเอชเอมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริการเข้าสู่มาตรฐานสากลของเจซีไอ นับเป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข  โดยจะขอรับการรับรองคุณภาพในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้มารับบริการ สร้างคุณภาพความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย  ได้รับการตรวจคัดกรองปัญหาที่สำคัญ การเข้าถึงบริการ การวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษา การผ่าตัด การใช้ยาที่ถูกต้อง ตรงโรค ตรงปัญหา ไม่เกิดข้อผิดพลาด มีการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว  เป็นต้น

ทั้งนี้ เจซีไอ เป็นสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด  ปัจจุบันมีรพ.ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเจซีไอกว่า 300 แห่งจาก 39 ประเทศทั่วโลก ในไทยมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้รวม 30 แห่ง