ยิ่งป่วย ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง

Mon, 2014-07-21 10:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ จำนวนไม่น้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการสูบด้วย ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสุขภาพให้แย่ลงไปอีก

โรคเบาวาน + สูบบุหรี่ = การลดประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของอินซูลิน ซึ่งเป้นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลทำได้ยากขึ้น
โรคความดันโลหิตสูง + สูบบุหรี่ = ความดันในโลหิตที่สูงขึ้น ผลจากสารนิโคตินในบุหรี่
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง + สูบบุหรี่ = ปอดถูกทำลายมากขึ้น
โรคหลอดเลือดหัวใจ + สูบบุหรี่ = การอักเสบและตีบตันของหลอดเลือดต่างๆ ผลจากสารพิษในควันบุหรี่

ข้อมูลจาก รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552

ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่  http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/123456789/2976

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)