กรมวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราช

Mon, 2014-07-28 16:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีเจตจำนงในการจะสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระดำรัสให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งหมดเป็นที่พึ่งของประชาชนในที่ห่างไกล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่มาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่จัดทำระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองแล้ว 9 แห่ง โดยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 12 แห่ง ที่ยังไม่ได้รับการรับรองและยังต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้สามารถจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงคุณภาพที่ประชาชนต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็น การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจัดทำ “โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ โดยพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” โดยความร่วมมือจากเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์) ในการลงนามบันทึกปฏิญญาความร่วมมือด้านระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อมุ่งหวังยกระดับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ 2557-2558 โดยการสนับสนุน ผลักดัน ประสานงาน ให้การปรึกษาด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ รวมทั้งจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ระหว่างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ซึ่งเห็นพ้องที่จะมีปฏิญญาร่วมกันว่าเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งจะยื่นขอการรับรองและพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และมุ่งมั่นพัฒนาให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ให้สำเร็จในปี 2558 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถไปสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสืบต่อไป