สวทน.ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ชูเกาหลีใต้ต้นแบบ

Fri, 2014-08-08 15:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สวทน.เชิญนักวิทย์ระดับโลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ชูเกาหลีใต้ประเทศต้นแบบพัฒนาประเทศโดยใช้ฐานวิจัย เดินหน้าจัดเวทีสาธารณะปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมทำสมุดปกขาวเสนอนโยบายใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ปูทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน "สัมมนานานาชาติการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Enhancing Innovation for Sustainable Development)" เร่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SME  โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผลักดันประเทศสู่เวทีโลกในอนาคต

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่าประเทศไทย กำลังดำเนินการสร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ SME ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการพัฒนาและลดต้นทุนการผลิต โดย สวทน. เป็นเจ้าภาพในการจัด"การสัมมนานานาชาติการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Enhancing Innovation for Sustainable Development)" ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศแคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และเกาหลีใต้ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์การนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นมิติใหม่ของการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต่อนานาประเทศ

ดร.ยง อ๊ก อัน

ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า เกาหลีใต้เป็นประเทศตัวอย่างในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน สวทน. จึงได้เชิญ ดร.ยง อ๊ก อัน อดีตผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี ซัมซุง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทดูปองค์ เกาหลี หนึ่งในผู้บุกเบิกการพัฒนาประเทศเกาหลีใต้โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยการนำงานวิจัยจากห้องทดลองมาใช้ประโยขน์ในเชิงพาณิชย์มาให้คำแนวคิดเรื่องผลักดันให้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดร.ยง อ๊ก อัน กำลังศึกษาเรื่องเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green growth plan) ที่ประเทศเกาหลีใต้กำลังพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมอยู่ในขณะนี้

Prof.Mu Rongping

สวทน.ยังได้เชิญ ศ.มู่ หรงปิง (Prof.Mu Rongping) ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของจีน เช่นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ในประเทศจีน ศ.มู เป็นผู้กำหนดนโยบายกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านวิจัยพัฒนาถึงร้อยละ 2 ต่อ GDP ทำให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

Prof.Howard Alper

และนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ศ.โฮเวิร์ด อัลเพอร์ (Prof.Howard Alper) นักเคมีอันดับ1 จากแคนาดา ประธานที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับนายกรัฐมนตรีแคนาดา จะมาให้แนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้นวัตกรรมของแคนาดา เป็นต้น

"ประเทศไทยถึงเวลาต้องปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เผยแพร่งานวิจัย นำมาใช้ประโยชน์แก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนให้มากขึ้น เราต้องพยายามนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่ม บริษัทSME จะได้รับประโยชน์ ในการลดต้นทุนการผลิต สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน ขณะนี้ สวทน. กำลังดำเนินการจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะที่จะระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำสมุดปกขาวซึ่งเป็นนโยบายในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ปูทางให้ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต" ดร.พิเชฐ กล่าวปิดท้าย