คสช.เห็นชอบร่าง ก.ม.อุ้มบุญแล้ว

Wed, 2014-08-13 17:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า วันนี้(13ส.ค.)ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เป็นประธาน มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..แล้ว ก่อนจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้พิจารณาต่อ

ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว กำหนดหลักการเพื่อกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยมีทั้งหมด 49 มาตรา แบ่งเป็น 6 หมวด และบทเฉพาะกาล

ในส่วนของข้อกำหนดทางการแพทย์จะอยู่ในประกาศของแพทยสภา ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะให้อำนาจแพทยสภาในการกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีการต่างๆ ในส่วนของรายละเอียด ทั้งนี้มีคณะกรรมการยกร่างฯ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคพ.) จะหน้าที่ในการให้ข้อแนะนำ แนวทางต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การออกประกาศเกณฑ์ในแพทยสภา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการแพทย์ต่อไป