คสช.ตั้ง ‘หมอมงคล-หมอสมศักดิ์’ เป็นกรรมการสรรหาสปช.

Thu, 2014-08-14 15:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คสช.ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสปช.แล้ว 77 คน จาก 11 ด้าน มีชื่อ หมอมงคล และ หมอสมศักดิ์ เป็นกรรมการด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรมว.สธ. ในรัฐบาลขิงแก่ และนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้รับการแต่งตั้งจากคสช.ให้เป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) โดยนพ.มงคล เป็นกรรมการสรรหาสปช.ด้านสังคม และนพ.สมศักดิ์ เป็นกรรมการสรรหาสปช.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากทั้งหมด 11 ด้าน รวมกรรมการสรรหาสปช. 77 คน

นพ.มงคล ณ สงขลา

ทั้งนี้ นพ.มงคล นั้น ได้รับคัดเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยรัฐบาลขิงแก่ ที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย.49 โดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) โดยตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการก่อนเกษียณคือ ปลัดสธ. 

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

สำหรับนพ.สมศักดิ์นั้น นอกจากเป็นเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยแล้ว ยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิสาธาณสุขแห่งชาติ(มสช.) และก่อนหน้านี้ เป็นหนึ่งในเครือข่าย “2 เอา 2 ไม่เอา” ที่มีการแถลงข่าวเปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ม.ค.57 นำเสนอจุดยืน คัดค้านการรัฐประหาร, คัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ, เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ, สนับสนุนการปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย

มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.57 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 121/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ด้านการเมือง

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษา คสช.

2.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

3.นายนรนิติ เศรษฐบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

4.นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

5.นายสุจิต บุญบงการ อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง 6.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สนช.

7.นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มธ.

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1.นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา คสช.

2.นายติน ปรัชญพฤทธิ์ ศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์

3.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

4.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

5.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานวุฒิสภา 6.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7.นายสีมา สีมานันท์ สนช.

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย สนช.

2.นายประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา

3.นายวิเชียร ชุบไธสง อุปนายกสภาทนายความ

4.พล.ต.วีระ โรจนวาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก

5.นายสมชัย วัฒนการุณ อดีตอัยการ

6.นางสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล อดีตรองผบ.ตร.

ด้านการปกครองท้องถิ่น

1.พล.อ.อนุพล เผ่าจินดา อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

2.นายจาดุร อภิชาตบุตร อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3.นายธวัชชัย ฟักอังกูร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด

4.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร สนช.

5.นายวสันต์ วรรณวโรทร อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

7.นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

ด้านการศึกษา

1.นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4.นายพรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

5.นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6.นายสมชอบ ไชยเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการอุดมศึกษา

ด้านเศรษฐกิจ

1.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี สนช.

2.นายจีรเดช อู่สวัสดิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.นายโชคชัย อักษรนันท์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4.นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

5.นายปราโมทย์ วิทยาสุข อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

6.นายวิศาล บุปผเวส อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

7.นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา

ด้านพลังงาน

1.ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

2.นายการุณ กิตติสถาพร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

3.นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4.นายบรรพต หงส์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สนช.

6.นายพละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

7.นายวิเศษ จูภิบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ สนช.

2.นางกอบกุล รายะนาคร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

3.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สนช.

4.นางนิศากร โฆษิตรัตน์ อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5.นางเรณู เวชรัชต์พิมล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6.นายวิจารย์ สีมาฉายา อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

7.นายสมศักดิ์ ชุนหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ด้านสื่อสารมวลชน

1.พล.อ.นพดล อิทปัญญา สนช.

2.นางจำนรรจ์ ศิริตัน นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

4.นางพิรงรอง รามสูต อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

6.นายสำเริง คำพะอุ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส

7.นายอรุณ งามดี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ด้านสังคม

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา คสช.

2.คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

3.นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร อดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน

4.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดี มธ.

5.นายมงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

6.นายสมพล เกียรติไพบูลย์ สนช.

7.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาฯ

ด้านอื่นๆ

1.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีต รอง ผบ.ทบ.

2.นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูล สนช.

3.นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

4.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รักษาการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5.นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ

6.นายเศรษฐา ศิระฉายา ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส

7.นายอณัส อมาตยกุล กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย