ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.จัดสัมมนาติวเข้มหัวหน้าพยาบาลทั่วประเทศ ปลุกและปลูกจิตสำนึก เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต มีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้านต่างๆ ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างกระบวนการปราบปรามทุจริตให้เป็นสากล เพื่อให้เป็นกระทรวงปลอดทุจริต มีธรรมาภิบาล

วันนี้(25 สิงหาคม 2557)ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดสัมมนาภาคีเครือข่ายพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนจากทุกเขตสุขภาพ โรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ และอาจารย์สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 970 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจปัจจัยและสาเหตุการเกิดคอรัปชั่นที่ถูกต้อง เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรใสสะอาด ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดรับกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ได้ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงฯ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 ได้เร่งให้ระบบสาธารณสุขมีธรรมาภิบาลและจริยธรรมอย่างจริงจัง โดยการปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตให้แก้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเป็นเครือข่าย ซึ่งจะทำให้เกิดพลังที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับระบบเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ป้องกันการทุจริตนั้น จะบูรณาการทำงานเครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ เครือข่ายของพยาบาล ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดประมาณร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมด และเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน คือ เครือข่าย ของอสม.ที่มี 1 ล้านกว่าคนทุกหมู่บ้านชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุล มีบทบาทในการเฝ้าระวัง ต่อต้านการประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานการปราบปรามทุจริตให้เป็นสากล การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ ให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่เป็นผู้คอรัปชั่นทั้งทรัพย์สินราชการ และเวลาราชการ รวมทั้ง จะใช้มาตรการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ให้รู้ว่าการทุจริตไม่ใช่แค่ผิดวินัย แต่มีโทษทางอาญาด้วย โดยลงโทษข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป กระทรวงฯจะเริ่มดำเนินการพัฒนาธรรมาภิบาล 7 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดซื้อจัดหาพัสดุ 5 กลุ่มคือ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน 2.จัดทำแผนซื้อและจัดซื้อร่วมทั้งในระดับเขตและกรม 3.จัดทำเกณฑ์จริยธรรมเรื่องการส่งเสริมการขายและการจัดซื้อยา 4.วางแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา รวมถึงเงินบริจาคที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 5.สร้างโรงพยาบาลคุณธรรม ขจัดการคอร์รัปชั่นเวลาในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ มีจิตอาสา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 6.พัฒนาระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ7.สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ