อภ.ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Pharmex Asia 2014 1-3 ก.ย.นี้

Mon, 2014-09-01 18:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการงาน Pharmex Asia 2014 วันที่ 1-3กันยายนนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นำเสนอแนวคิด องค์การเภสัชกรรม คือ ความหวังของทุกชีวิตคนไทยในการเข้าถึงยาที่จำเป็น และมีคุณภาพ

นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดงาน “Pharmex Asia 2014”ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น. ณ ห้องแสดงสินค้า 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นนิทรรศการนานาชาติ ที่มุ่งเฉพาะด้านการค้าและบริการทางเภสัชกรรม มีการนำเสนออุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากผู้ผลิตชั้นนำของเอเชีย โดยจัดควบคู่กับการประชุมใหญ่ระดับโลกด้านเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 74 The World Congress of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences(FIP) ของสหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ

ในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด องค์การเภสัชกรรม คือ ความหวังของทุกชีวิตคนไทยในการเข้าถึงยาจำเป็น และมีคุณภาพ มีการนำเสนอบทบาทภารกิจขององค์การเภสัชกรรม การนำเสนอศูนย์ศึกษาชีวสมมูลขององค์การเภสัชกรรม  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาทดลองทางคลินิก และการศึกษาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  เพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพทันต่อการนำไปใช้ในระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน Good Laboratory หรือ GLP จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   การนำเสนอผลงานความสำเร็จด้านการวิจัยยาต้านไวรัสเอดส์ขององค์การเภสัชกรรม อาทิ การพัฒนายาต้านไวรัสเอดส์รูปแบบยาเดี่ยวและยาสูตรผสม เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ง่าย และลดผลข้างเคียงหรือดื้อยา รวมถึงนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัสเอดส์ใหม่ๆ อาทิ การนำเทคนิค Hot Melt Extrusion มาใช้ในการผลิตยาเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บรักษาได้มากยิ่งขึ้น การบริหารคลังและกระจายยาต้านไวรัสเอดส์ด้วยระบบ VMI   ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป

การนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแอนติเจนเชื้อคอตีบ และบาดทะยักระดับต้นน้ำ เพื่อผลิตเป็นวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน พร้อมจัดแสดงเครื่องมือ และกระบวนการที่ใช้ในโครงการฯ การนำเสนอบทบาทขององค์การเภสัชกรรมต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ และการดูแลรักษาในแนววิถีธรรมชาติจากพืชสมุนไพร และการนำเสนอผลงานของโครงการเภสัชกรร้านยาขององค์การเภสัชกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มุ่งหวังสร้างความปลอดภัยด้านการใช้ยา และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งส่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อประชาชนในชุมชน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว