สธ.ประชุมใหญ่ ถกวิชาการปฏิรูประบบสาธารณสุข

Sun, 2014-09-07 19:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในแนวคิด “สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายนนี้ สร้างช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนแบบมืออาชีพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 9 สาขาจากพื้นที่ทั่วประเทศ 700 เรื่อง

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 9-12 กันยายน 2557 นี้ กระทรวงสาธารณสุข จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้เน้นแนวคิดว่า“สร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพได้เผยแพร่และเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยในพื้นที่ หรือวิจัยจากงานประจำ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 5,900 คน และมีผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณานำเสนอมากถึง 700 เรื่อง

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อว่า งานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้มี 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาการแพทย์ สาขาการพยาบาล สาขาทันตสาธารณสุข สาขาเภสัชกรรม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ สาขาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาการป้องกันและควบคุมโรคสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค และสาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ และสาธารณสุขทั่วไปโดยได้จัดประกวดผลงานวิชาการในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์ และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการของกรมต่างๆ และเขตบริการสุขภาพร่วมด้วย

ทั้งนี้ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ได้จัดปาฐากถาพิเศษ เรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม โดยองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย การเสวนา เรื่อง การจัดบริการที่ดีกว่า หรือ The Better Service การอภิปรายจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง ระบบเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคในยุคการปฏิรูป การเตรียมการการป้องกันและดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 หรือเมอร์ส-โควี (MERS-CoV) การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ ใครได้ใครเสีย ส่วนวันที่ 11 กันยายน 2557 มีการนำเสนอการปฏิรูปสาธารณสุขเพื่อความสมานฉันท์ นำการแผนไทยให้เป็นแพทย์ทางหลักของชาติไทย การบริหารจัดการเพื่อรองรับเขตบริการสุขภาพ และผลการดำเนินงานโครงการดีเด่นระดับประเทศด้านสร้างสุขภาพ วิถีพุทธ และวันที่12 กันยายน 2557 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ธรรมมาภิบาลสำหรับข้าราชการที่ดี โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี