‘หมอมงคล’ นั่งประธานที่ปรึกษา ‘หมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์’

Mon, 2014-09-08 17:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดรายชื่อคณะที่ปรึกษา “รมว.สธ. และ รมช.สธ.” นพ.มงคล เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาอีก 18 คน มีทั้ง นพ.ไพจิตร ปวะบุตร นพ.วิจารณ์ พานิช นพ.ประกิต และนพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

8 ก.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีเอกสารคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) ซึ่งลงนามโดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. เผยแพร่ทางเครือข่ายออนไลน์ โดยระบุว่าเพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรมว.สธ. และรมช.สธ. ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. และรมช.สธ.

โดยคณะที่ปรึกษาดังกล่าว 19 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

นพ.มงคล ณ สงขลา

นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา ดังนี้

นพ.ไพจิตร ปวะบุตร

นพ.วิจารณ์ พานิช

นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์

นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

นพ.เทพ หิมะทองคำ

นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

นพ.สุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

ศ.แสวง บุญเฉลิมวาส

นพ.ดาวฤกษ์ สินธวณิชย์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

นางชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

นางสายชล ศรทัตต์

โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.พิจารณาเสนอประเด็นโยบายที่มีความสำคัญสูง และสามารถดำเนินการได้เร็ว โดยจะมีผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อเสนอต่อ รมว.สธ. และรมช.สธ.

2.ให้ข้อเสนอแนะต่อ รมว.สธ. และรมช.สธ. ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบายที่มีความสำคัญสูง

3.ติดตามผลการดำเนินการตามประเด็นนโยบายที่สำคัญและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ต่อรมว.สธ.และรมช.สธ.

4.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อรมว.สธ. และรมช.สธ. ในประเด็นต่างๆ ที่รมว.สธ.และรมช.สธ.ขอความเห็น

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่รมว.สธ.และรมช.สธ. ให้ดำเนินการ

และให้มีอำนาจดังนี้

1.เชิญข้าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ในสังกัดกท.สธ.และหน่วยงานในกำกับดูแล เข้าให้ข้อมูล และความเห็นต่อคณะที่ปรึกษา

2.ขอข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกท.สธ. และหน่วยงานในกำกับดูแล เพื่อประกอบการพิจารณา

3.แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยงานเฉพาะเรื่อง