ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขไทย จัดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาลของราชอาณาจักรภูฏาน ด้านการดูแลอนามัยแม่และเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ระหว่างพ.ศ.2558-2560  

นพ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย กับราชอาณาจักรภูฏาน ว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ของประเทศไทยไทยกับราชอาณาจักรภูฏานในปี 2557 นี้ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้เห็นชอบในการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรภูฎาน เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของภูฏาน ในการพัฒนาระบบบริการดูแลอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในลำดับต้นๆ ของราชอาณาจักรภูฏาน โดยได้จัดสรรงบประมาณให้สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรสาธารณสุข จัดหลักสูตรการอบรมดังกล่าวให้แก่ผู้ช่วยพยาบาลของภูฏาน ระหว่างปี 2558-2560

ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาลให้ราชอาณาจักรภูฏาน ตามโครงการความร่วมมือมาตั้งแต่พ.ศ. 2555 โดยกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนกและ อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ที่เน้นการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในบริบทของประเทศภูฏาน ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา การเดินทางไปโรงพยาบาลลำบาก จึงเน้นที่การพัฒนาเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด ให้สามารถดูแลลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ใช้เวลาอบรม 2-4 สัปดาห์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพ โดยจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในปี 2555-2556 อบรมไปแล้ว 2 รุ่น รวม 42 คน ในเดือนตุลาคม 2557 จะอบรมจำนวน 25 คน

นพ.อภิชาติ กล่าวต่อว่า จากการติดตามประเมินผลพบว่า ผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมกับสถาบันพระบรมราชชนก สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในสถานีอนามัยประเทศภูฏาน และสามารถวินิจฉัยอาการเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ และส่งต่อโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างปลอดภัย สามารถลดอัตราการตายของแม่และเด็กลงได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขภูฏาน ได้ขอความร่วมมือสถาบันพระบรมราชชนก ให้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็กไปสอนอาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขประเทศภูฏาน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของภูฏาน