ขรก.แล็บ-รังสี โวยเกณฑ์ใหม่ก.พ. ‘ถูกดอง-ลดเงิน’ ขู่ !ไม่คืบ ฟ้องศาลปกครอง

Mon, 2014-09-15 22:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มขรก.สธ. “กลุ่มแล็บ-รังสี สามัคคีเพื่อความเป็นธรรม” ที่ได้รับผลกระทบปรับหลักเกณฑ์ ก.พ. ทำหนังสือจี้ สธ.-ก.พ. ให้เยียวยาแก้ไขด่วน ตามที่คกก.พิทักษ์ระบบคุณธรรมทำหนังสือสั่งเร่งเยียวยาด่วน ทั้งการเลื่อนขั้นและชดเชยค่าตอบแทน หลัง 5 ปี ทั้งถูกดอง ถูกลดเงินเดือนและเลื่อนขั้น เหตุเกิดจากการเปลี่ยนผ่านพ.ร.บ.ขรก.พลเรือนปี 35 เป็นปี 51 รวมถึงหลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ. ตามหนังสือลงวันที่ 31 ต.ค.56 พร้อมขู่หากไม่คืบ เตรียมฟ้องศาลปกครอง เหตุได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของภาครัฐ

15 ก.ย.57 นายโยธิน ทองศิริ แกนนำกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ “กลุ่มแล็บ-รังสี สามัคคีเพื่อความเป็นธรรม” เปิดเผยว่า เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา กลุ่มวิชาชีพระบบรักษาพยาบาล ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทำงานในโรงพยาบาลรัฐ ได้ร่วมกันทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เพื่อเร่งรัดและติดตามดำเนินการในเรื่องการเยียวยาข้าราชการที่ปรับตำแหน่งแล้วถูกลดระดับขั้นตำแหน่งและเงินเดือนตามที่ได้ยื่นขอความเป็นธรรมก่อนหน้านี้ โดยเราเป็นกลุ่มวิชาชีพในระบบรักษาพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการที่เปลี่ยนผ่านจาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

นายโยธิน กล่าวว่า จากการเปลี่ยนผ่านกฎหมายข้างต้นนี้ ทำให้มีการจัดสรรตำแหน่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ส่งผลให้ข้าราชการที่ได้พัฒนาคุณภาพความรู้การให้บริการตามสายวิชาชีพต่างๆ ข้างต้นเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติของ ก.พ. กลับต้องถูกลดเงินเดือนและไม่ได้รับการเลื่อนขั้นหลายปี นับเป็นความไม่เป็นธรรมในระบบราชการ

ทั้งนี้ต่อมาทาง ก.พ.ยังได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ สธ.0201.039/ 1390 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อน จนทำให้มีบุคลากรจำนวนหนึ่งถูกลดเงินเดือนและระดับในตำแหน่งเดียวกันเพิ่มอีก อย่างไรก็ตามความไม่เป็นธรรมในระบบราชการที่เกิดขึ้นนี้ ภายหลังจากที่ได้เข้าร้องทุกข์ต่อทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) แล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ทาง ก.พ.ค. ได้มีการส่งหนังสือด่วนที่สุดในเรื่องร้องทุกข์นี้ไปยังสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และ ก.พ. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่จนถึงวันนี้การดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อวิชาชีพยังไม่มีความคืบหน้า ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินการ รวมไปถึงทำหนังสือทวงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา

“ในจำนวนข้าราชการในกลุ่มนักเทคนิการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้ มีจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งที่ผ่านมาทาง ก.พ.ค. ได้รับเรื่องแล้ว และส่งต่อให้ สธ. และ ก.พ.ดำเนินการเพื่อเยียวยา เพราะได้สร้างความเหลื่อมล้ำให้คนทำงานในระบบอย่างมาก มีค่าตอบแทนที่ห่างกันเป็นหมื่นบาท ซึ่งนอกจากการปรับตำแหน่งและเพิ่มค่าตอบแทนแล้ว ควรจะมีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นย้อนหลังด้วย ทั้งนี้ ทราบว่าขณะนี้ทาง สธ.อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ แต่หากยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ คงต้องร่วมกับเครือข่ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.)เพื่อขอความเป็นธรรม” นายโยธิน กล่าว และว่า ทั้งนี้ในท้ายที่สุดหากยังไม่มีการดำเนินการใดๆ คงต้องไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพราะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินการของภาครัฐ.