เภสัชกรสงขลาจี้อย.หยุดผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาลักไก่ประชาชน

Wed, 2014-10-08 07:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เภสัชกรภาครัฐสงขลาแถลงการณ์ค้าน ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับลักไก่ประชาชน จี้อย.หยุดผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสนช. เรียกร้องทบทวนร่างพ.ร.บ.ยาใหม่ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

7 ต.ค.57 ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ หัวหน้าฝ่ายอาหารยาและพัฒนาแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ออกแถลงการกลุ่มเภสัชกรภาครัฐในจังหวัดสงขลา คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับลักไก่ประชาชน เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) หยุดการผลักดันร่างพ.ร.บ.ยา เข้าสู่การพิจารณาของสนช. และทบทวนร่างดังกล่าวทั้งหมด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน โดยระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่นั้น มีสาระสำคัญที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักวิชาการอย่างมากจนไม่สามารถรับได้ มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

สืบเนื่องจากการที่มีการผลักดันร่าง พรบ.ยา ฉบับใหม่เพื่อใช้ทดแทนฉบับปี 2510 แต่กลับพบว่าร่างฉบับใหม่นั้น มีสาระสำคัญที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักวิชาการอย่างมากจนไม่สามารถยอมรับได้ กลุ่มเภสัชกรภาครัฐในจังหวัดสงขลาจึงรวมตัวกันแสดงออกในแนวทางอารยะขัดขืน แสดงสัญลักษณ์ไม่ยอมรับสาระใน ร่าง พรบ.ยาฉบับใหม่ ที่ถูกเรียกว่า ฉบับลักไก่ละเลยประชาชน

ประเด็นสำคัญที่มีความบกพร่องในร่าง พรบ.ยา ที่สำคัญได้แก่ การเปิดโอกาสให้วิชาชีพสุขภาพนำยาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว มาผสมทำยาที่เป็นสูตรตำรับของตนเองได้ โดยไม่ต้องขอ อย. ไม่ต้องเปิดเผยสูตรยา แสดงว่า หากมีการนำเอายา 2 ชนิดมาผสมกัน ยกตัวอย่างเช่น นำยาพาราเซตามอลมาผสมยาสเตียรอยด์แล้วบดใส่แคปซูลสีสวย จ่ายให้ผู้ป่วย ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ โดยไม่ผิด พรบ.ยา เพราะยาทั้งสองชนิดดังกล่าวต่างก็ผ่านการรับรองจาก อย.แล้ว อีกทั้งยังไม่ต้องระบุส่วนประกอบของยาในฉลาก ซึ่งขัดต่อหลักการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างร้ายแรง

อีกประเด็นที่สำคัญที่เป็นความบกพร่องที่สำคัญคือ ประเด็นที่ ร่าง พรบ.ฉบับนี้ เปิดช่องทางให้สามารถโฆษณายาหรือคุณสมบัติของยาอันตรายได้นั้น เป็นการเปิดช่องทางกฎหมายที่ขัดกับหลักสากล ยามีทั้งประโยชน์และโทษ ยาอันตรายที่ห้ามการโฆษณาดังที่ปรากฏใน พรบ.ยาปี 2510 นั้นถูกต้องแล้ว การเปิดช่องทางให้โฆษณาได้อย่างเสรี ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การบริโภคยาเกินจำเป็น เป็นการส่งเสริมการค้าขายยามากกว่าการคุ้มครองผู้บริโภค

จากทั้งสองกรณี จะเห็นได้ว่า การแก้ไขร่าง พรบ.ยา ฉบับนี้ตกอยู่ภายใต้กระแสทุนกระแสพาณิชย์นิยม ที่เน้นส่งเสริมการขายยาการบริโภคยาเหมือนส่งเสริมการขายขนมเพื่อการทำกำไรสูงสุด ไม่ได้เป็นไปตามหลักของการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางยา จึงไม่แปลกที่เภสัชกรและวิชาชีพสุขภาพได้ลุกขึ้นมาคัดค้านอย่างพร้อมเพรียง และขอชื่นชมทุกกลุ่มต่างๆที่ออกมาคัดค้าน ร่าง พรบ.ยา ฉบับลักไก่ประชาชนอย่างจริงจัง