ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เตรียมบรรจุลูกจ้าง-พกส.เป็นข้าราชการอีก 598 ตำแหน่ง ภายใน 17 พ.ย.นี้ ระบุผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการโยกย้ายภายใน 3 ปี

19 ต.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) มีหนังสือเลขที่ สธ. 0201.032/ว 868 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ลงนามโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประแภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ลงไปเข้ารับราชการ โดยระบุว่า

สป.สธ.ได้จัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้จังหวัดเพื่อคัดเลือกบรรจุ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประแภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ลงไปเข้ารับราชการ จำนวน 598 ตำแหน่ง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนตำแหน่งและสายงานที่ได้รับการจัดสรรตามบัญชีรายละเอียดการจัดสรรตำแหน่ง

2.ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและการให้ได้รับเงินเดือนให้ยึดหลักคุณธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด

3.ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประแภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ลงไป

4.ผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการโยกย้ายภายใน 3 ปี และให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเขตบริการสุขภาพ

5.ให้จังหวัดดำเนินการบรรจุบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

และกำหนดให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.เร่งทำเกณ์บรรจุขรก.รอบสุดท้าย ยันจะทำให้เป็นธรรมที่สุด