หวั่นสธ.สุญญากาศ-นโยบายรมต.ไม่คืบ เหตุแต่งตั้งล่าช้า

Tue, 2014-10-21 19:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง พญ.ประนอม จากสาธารณสุขนิเทศก์ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการแล้ว จับตาตำแหน่งผู้ตรวจราชการยังว่าง 1 ตำแหน่ง คาดฝ่ายปลัดและ 2 รมต.หารือไม่ลงตัว ว่าจะเลือก นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด หรือ นพ.ศุภกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นเป็นผู้ตรวจ ชี้กระทบการทำงานในสธ. เกิดสุญญากาศไม่สามารถเคลื่อนงานตามนโยบายได้ เหตุตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ สสจ.ไม่สามารถขยับตามได้

พญ.ประนอม คำเที่ยง

21 ต.ค. 57 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติและเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) ดังนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง พญ.ประนอม คำเที่ยง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ มีรายงานว่า เดิมคาดว่า กระทรวงสธ. โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. จะเสนอให้ครม.แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ 3 ตำแหน่ง โดยมี 2 ตำแหน่ง ที่ค่อนข้างแน่นอน คือ พญ.ประนอม คำเที่ยง จากสาธารณสุขนิเทศก์ ขึ้นเป็นผู้ตรวจ และ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ช่วยปลัด ขึ้นเป็นผู้ตรวจ แต่กลับปรากฏว่า วันนี้ยังคงเสนอเพียงตำแหน่งเดียว จึงทำให้ขณะนี้ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการยังว่างอีก 2 ตำแหน่ง โดยคาดหมายกันว่า อาจจะยังมีการเจรจาไม่ลงตัวระหว่างฝ่าย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ที่ต้องการดัน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นเป็นผู้ตรวจหลังจากผิดหวังจากตำแหน่งรองปลัด ส่วนฝ่ายรมต.ต้องการดัน นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด ขึ้นเป็นผู้ตรวจแทน ขณะเดียวกันยังมีปัญหา กรณีของ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่อยู่ในตำแหน่งนี้มากว่า 12 ปีแล้ว

แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยว่า การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในสธ.ปีนี้ที่ล่าช้ามาก จนถึงขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย ทำให้การทำงานเกิดสุญญากาศ เขตบริการสุขภาพยังไม่มีผู้ตรวจราชการซึ่งทำหน้าที่เป็น CEO ดำเนินการ รวมถึงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ และนพ.สสจ.ที่ว่างลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบายของ 2 รมต.ใหม่ ทั้งศ.นพ.รัชตะ และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. ได้ รวมถึงขณะนี้ในส่วนของตำแหน่งรองปลัดที่มีการแต่งตั้งไปแล้ว ก็ทราบว่า ทางปลัดยังไม่ได้มีการมอบหมายและแบ่งงานแต่อย่างใด