เช็คสัญญาณเสี่ยง หลอดเลือดสมอง ‘รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต’

Wed, 2014-10-29 16:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อธิบดีกรมการแพทย์เผยสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง แนะหมั่นสำรวจร่างกาย หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมเปิดตัว Mr.Fast Man ผ่านสายด่วน 1669 ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นทุกปี   ซึ่งหากประชาชนรู้จักวิธีดูแลตนเองและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ จะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวได้ จากรายงานการศึกษาร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก พบว่า  โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอันดับหนึ่ง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย นอกจากนี้จากการศึกษาในปี 2550 พบรายงานความชุกของโรคนี้เท่ากับ 1,850 ต่อ ประชากร 1 แสนคน โดยสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย และผู้ป่วยที่รับประทานยาห้ามการแข็งตัวของเลือดหรือ เป็นโรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการร่วมกัน เช่น อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูดลำบาก กลืนลำบาก  ตามองไม่เห็น หรือมองเห็นภาพซ้อน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกนั้น อาจมีอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน อาเจียน ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีอาการซึม หมดสติและอาจเสียชีวิตได้

อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญคือ ผู้ป่วยต้องสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากพบอาการข้างต้น ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดภายใน 3-6 ชั่วโมง จะสามารถช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงได้มากที่สุด แต่ปัญหาคือผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้า ซึ่งทุกนาทีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า จะมีผลกระทบต่อการตายของเซลล์สมองถึง 2 ล้านเซลล์และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม ดังนั้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เล็งเห็นความสำคัญของการกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้เปิดตัวคำขวัญ ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต พร้อมทั้งเปิดตัว  Mr. Fast Man ซึ่งเป็นตัวแทนของรถพยาบาล 1669 มีหน้าที่บริการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ให้ถึงโรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาจากแพทย์ได้ทันท่วงที  เพื่อลดอัตราการตาย ความพิการ ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ โดยผู้ป่วยและญาติ สามารถติดต่อเพื่อรับบริการรถพยาบาล หรือ Mr. Fast Man ผ่านทางสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้ว ต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความเสี่ยงจากความพิการลงได้