ปลัดสธ.มอบงาน 10 ผู้ตรวจ แม้ยังตั้งไม่ครบ เขตไหนว่างให้ควบ

Sat, 2014-11-08 19:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.ณรงค์ ออกคำสั่งมอบหมายงานให้ 10 ผู้ตรวจ แม้ยังว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่คงอยู่เขตเดิม ให้นพ.ธีรพล ผู้ตรวจเขต 12 ควบเขต 4 นพ.วิศิษฐ์ ผู้ตรวจเขต 6 ควบเขต 5 ส่วนผู้ตรวจใหม่ ให้นพ.ชาญวิทย์ ไปอยู่เขต 8 นพ.สมศักดิ์อยู่เขต 9 พญ.ประนอม ไปเขต 10 และควบเขต 13 ขณะที่สาธารณสุขนิเทศก์ก็ยังอยู่เขตเดิม ยกเว้นเขต 1, 3 และ 10 ที่ว่างอยู่

8 พ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ลงนามในคำสั่งสธ. ที่ 1576/2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ให้มีการแบ่งเขตสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ โดยให้ผู้ตรวจราชการสธ. ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพดังนี้

1.นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO) ในเขตสุขภาพที่ 1 มี 8 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

2.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 2 มี 5 จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

3.นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 3 มี 5 จังหวัด กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

4.นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพที่ 4 มี 8 จังหวัด นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง

เขตสุขภาพที่ 12 มี 7 จังหวัด ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล

5.นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 5 และเขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพที่ 5 มี 8 จังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

เขตสุขภาพที่ 6 มี 8 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และสมุทรปราการ

6.นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 7 มี  4 จังหวัด ดังนี้ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

7.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 8 มี 7 หวัด นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี

8.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 9 มี 4 จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

9.พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 10 และเขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพที่ 10 มี 5 จังหวัด มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

10.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการ เป็น CEO เขตสุขภาพที่ 11 มี 7 จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี 

นอกจากนั้นยังมีคำสั่งสธ.ที่ 1577/2557 เรื่องมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ ดังนี้

1.นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 2

2.นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 4

3.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 5

4.นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 6

5.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 7

6.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 8

7.นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 9

8.นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 11

9.นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 12

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่ปลัดสธ.มอบหมายงานให้ผู้ตรวจราชการขณะนี้ อยู่ในช่วงเวลาที่ตำแหน่งผู้ตรวจราชการยังว่างอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งสธ.ยังไม่สามารถแต่งตั้งได้และเป็นกระทรวงเดียวที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงล่าช้าที่สุด ทำให้การเดินหน้างานด้านต่างๆ ต้องหยุดชะงักลงเพราะความไม่ชัดเจน โดยในส่วนของผู้ตรวจที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมก็ยังรับผิดชอบในเขตเดิม และรับผิดชอบในเขตที่ว่างลงเพราะการเกษียณอายุหรือโยกย้าย มี

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจเขต 12 ต้องดูแลเขต 4 ด้วย

นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจเขต 6 ต้องดูแลเขต 5 ด้วย

ส่วนผู้ตรวจที่ตั้งขึ้นใหม่ มี นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ จากรองปลัด มาเป็นผู้ตรวจเขต 8 แทน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย จากผู้ตรวจเขต 8 ที่ขึ้นเป็นรองปลัดแทน

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ จากรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ขึ้นเป็นผู้ตรวจเขต 9

และพญ.ประนอม คำเที่ยง จากสาธารณสุขนิเทศก์ ขึ้นเป็นผู้ตรวจเขต 10 และดูแลเขต 13 ด้วย

ขณะที่ในส่วนของการมอบหมายสาธารณสุขนิเทศก์ นั้น ส่วนใหญ่คงอยู่ในพื้นที่เดิม ยกเว้น เขต 1 เขต 3 และเขต 10 ที่ยังว่างอยู่ 

 

 

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม