สธ.บรรจุ ‘ลูกจ้าง-พกส.’ ปี 53 เป็นข้าราชการ 1,420 ตำแหน่ง

Wed, 2014-11-12 18:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.จัดสรรตำแหน่งข้าราชการว่าง 1,420 ตำแหน่ง บรรจุลูกจ้าง-พกส. 21 สายงานวิชาชีพเป็นข้าราชการ โดยต้องเป็นลูกจ้างที่จ้างไว้ในปี 53 และผู้ที่จ้างไว้ในปี 56-57 ที่ผ่านคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการแล้ว ให้แต่ละจังหวัดจัดสรรและกระจายอัตรากำลังตามแนวทางที่กำหนดไว้ และส่งให้เขตสุขภาพเพื่อรวบรวมส่งสป.สธ.ภายใน 17 พ.ย.นี้

12 พ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในหนังสือเลขที่ สธ. 0201.032/ว 916 ลงวันที่ 10 พ.ย.57 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการ (ดูที่นี่) โดยระบุว่า สำนักงานปลีดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) ได้แจ้งให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตพิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างให้จังหวัด เพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ปี พ.ศ.2553 และสำหรับผู้ที่จ้างงานไว้ปี พ.ศ.2556-2557 ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการไว้แล้ว เข้ารับราชการ โดยให้จัดสรรและกระจายอัตรากำลังตามแนวทางการจัดสรรและกระจายอัตรากำลัง(ตำแหน่งว่าง) ตามที่กำหนด โดยให้แต่ละเขตบริการสุขภาพรวบรวมส่งให้สป.สธ.ภายในวันที่ 17 พ.ย.นี้

ซึ่งตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 1,420 ตำแหน่ง จาก 21 สายงาน ดังนี้

1.เภสัชกร 58 ตำแหน่ง

2.พยาบาลวิชาชีพ 1,105 ตำแหน่ง

3.นักกายภาพบำบัด 4 ตำแหน่ง

4.นักรังสีการแพทย์ 8 ตำแหน่ง

5.นักเทคนิคการแพทย์ 16 ตำแหน่ง

6.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ตำแหน่ง

7.นักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง

8.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 3 ตำแหน่ง

9.นักกิจกรรมบำบัด 5 ตำแหน่ง

10.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 12 ตำแหน่ง

11.นักจิตวิทยา 4 ตำแหน่ง

12.แพทย์แผนไทย 2 ตำแหน่ง

13.นักวิชาการสาธารณสุข 39 ตำแหน่ง

14.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 80 ตำแหน่ง

15.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 33 ตำแหน่ง

16.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 13 ตำแหน่ง

17.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 ตำแหน่ง

18.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง

19.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 ตำแหน่ง

20.นักกายอุปกรณ์ 1 ตำแหน่ง

21.นักวิชาการสธ. มหาวิทยาลัยสมทบที่ขอกลับไปคัดเลือกบรรจุยังจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร 7 ตำแหน่ง