ตั้ง ‘นพ.เทียม ที่ปรึกษา รมช.สธ.-นพ.ยงยศ ผู้ช่วยเลขานุการ’ แทนคนเดิมที่ลาออก

Tue, 2014-11-18 19:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของสธ. นพ.เทียม อังสาชน เป็นที่ปรึกษา นพ.สมศักดิ์ รมช.สธ. แทน นพ.ณรงค์ศักดิ์ที่ลาออกไป ตั้ง นพ.ยงยศ สสจ.สุราษฯ เป็นผช.เลขานุการรมว.สธ. แทน นพ.สมชายโชติ พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสวรส. 7 คน แทนชุดเดิมที่หมดวาระ มีทั้ง นพ.ศุภกิจ นพ.สุภกร และ นพ.สุวิทย์

18 พ.ย.57 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีดังนี้

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ที่ปรึกษา นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1.นพ.เทียม อังสาชน อดีตผอ.รพ.สระบุรี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษา นพ.สมศักดิ์ รมช.สธ. นั้น เดิมมีการแต่งตั้ง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อดีตรองปลัดสธ. อดีตอธิบดีกรมอนามัย ปัจจุบันเป็นบอร์ดสปสช. และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษารมช.สธ. ตามมติครม. 17 ก.ย.57 ก่อนที่นพ.ณรงค์ศักดิ์ จะลาออกเมื่อวันที่ 20 ต.ค.57 โดยคาดหมายว่า เพราะไม่ต้องการให้ทับซ้อนกับการทำหน้าที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)

อย่างไรก็ตาม การลาออกของ นพ.ณรงค์ศักดิ์ครั้งนี้ มีการมองเชื่อมโยงไปถึงกรณีที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.แต่งตั้งที่ปรึกษา และมี นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตปลัดสธ. เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้วย ซึ่งนพ.วัลลภและนพ.ณรงค์ศักดิ์นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อน การลาออกครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดภาพปะทะกันมากเกินไปนั่นเอง

นพ.เทียม อังสาชน

ขณะที่ นพ.เทียม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา รมช.สธ.นั้น นอกจากเคยดำรงตำแหน่งเป็น อดีตผอ.รพ.สระบุรีแล้ว ภายหลังเกษียณ ยังได้มาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ก่อนจะถูกมติครม.ในรัฐบาล นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มี นายวิทยา บุรณศิริ เป็นรมว.สธ.ยกเลิกองค์กรนี้ไป ต่อมานพ.เทียมก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในคณะทำงานของรมว.และรมช.สธ. ในปัจจุบัน ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งที่ปรึกษารมช.สธ. ในที่สุด

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

สำหรับ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรมว.สธ.นั้น (ซึ่งคือตำแหน่งเลขานุการของรมช.สธ.) เดิมนั้น มติครม. 17 ก.ย.57 เห็นชอบ ให้ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อดีตผอ.รพ.เชียงยืน มหาสารคาม และอดีตเลขานุการชมรมแพทย์ชนบท ดำรงตำแหน่งนี้ ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น นพ.ยงยศ นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทเป็นแทน

นอกจากนั้น ที่ประชุมครม.ยังมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์

2. ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล

3. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์       

4. นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์

5. รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

6. นพ.สุภกร บัวสาย

7. นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสรริฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป