สธ.ทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเขตสุขภาพ ต่อยอดผลสำเร็จ

Sat, 2014-11-22 11:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เขตบริการสุขภาพที่ 8 สธ.จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารงานเขตสุขภาพ ต่อยอดความสำเร็จการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จทั้ง 12 เขต เพื่อนำชุดความรู้ที่ได้ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ชี้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12 ปีแล้ว จำต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรองรับ เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ทันที

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

22 พ.ย.57 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศเขตบริการสุขภาพ ที่ 8 กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพกว่า 2 ปี ผลการดำเนินงานพบว่าประสบผลสำเร็จ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยแนวทางเขตสุขภาพดังกล่าว เขตบริการสุขภาพที่ 8 ร่วมกับมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย จึงได้จัดทำหลักสูตรสำหรับผู้บริหารงานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารเขตสุขภาพ โดยใช้แนวคิดการคิดเชิงระบบ การบริหารคุณภาพทั่วถึงองค์กร การวัดและติดตามประเมินผล มาใช้ในการเพิ่มพูนทักษะสำหรับผู้บริหาร นำ Seven Building Blocks หรือกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง 7 ตามรูปแบบขององค์การอนามัยโลกได้แก่ ระบบบริการ กำลังคนด้านสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในระบบ มาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนและวัดผลได้ เกิดเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในงานที่ทำ สามารถนำผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดคลังความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เกิดเป็นวิสัยทัศน์และเข้าถึงแก่นของการขับเคลื่อนนโยบายเขตสุขภาพ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กรสมัยใหม่อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

นพ.พิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การคิดเชิงระบบ การบริหารคุณภาพทั่วถึงทั้งองค์กร การวัดและติดตามประเมินผล กลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง 7 ตามรูปแบบขององค์การอนามัยโลก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานต้นแบบของแต่ละเขตสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในสาขาหัวใจ อุบัติเหตุ สุขภาพจิตและจิตเวช ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม จักษุวิทยา โรคไต โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคมะเร็ง และทารกแรกเกิด โดยจะจัดอบรมรุ่นแรกเป็นเวลา 5 วัน ในวันที่ 24-28 พ.ย.นี้ ที่ จ.อุดรธานี มีผู้เข้าอบรม 50 คน จาก 12 เขตบริการสุขภาพ ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 โทร.042-222356 ต่อ 137 และดูรายละเอียดหลักสูตรและวิทยากรได้ที่เว็บไซต์ www.r8way.com

“จุดเด่นของเขตสุขภาพ คือ การทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้มากขึ้น ซึ่งไทยสามารถทำให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามา 12 ปี แล้ว จำต้องมีการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วย ซึ่งนโยบายเขตสุขภาพของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ตอบโจทย์ตรงนี้ และผลสำเร็จจาก 2 ปีที่เดินหน้ามาก็พบว่าทำได้จริง ประชาชนได้ประโยชน์ หน่วยบริการก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการต่อยอดความสำเร็จครั้งนี้ด้วยการจัดทำเป็นหลักสูตรจะช่วยพัฒนาระบบบริการของแต่ละเขตสุขภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีก” นพ.พิศิษฐ์ กล่าว