สธ.บรรจุลูกจ้างฯ-พกส.ที่จ้างไว้ปี 53-55 เป็นขรก.รอบ 3 แล้ว 7,547 อัตรา+ตำแหน่งว่างอีก 206 อัตรา

Tue, 2014-11-25 18:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ประกาศบรรจุข้าราชการรอบ 3 แล้ว 7,547 อัตรา บวกกับที่มีตำแหน่งว่างอีก 206 อัตรา รวมเป็น 7,751 อัตรา ให้บรรจุลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพกส. ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี 53-55 เข้ารับราชการ ให้แต่ละจังหวัดรวบรวมส่งให้เขต และแต่ละเขตสุขภาพส่งให้ สป.สธ.ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้

25 พ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ลงนามในหนังสือเลขที่ สธ 0201.032/ว 949 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์(รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.)ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการ  โดยระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.55 เห็นชอบข้อเสนอการจัดอัตรากำลังและการบริหารจัดการในภารกิจด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.) กรณีที่การพิจารณาจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) สำหรับปีงบประมาณ 2557-2558 ควรอยู่บนพื้นฐานของความสอดคล้องตามภาระงานของตำแหน่งและสถานบริการสุขภาพที่สามารถยืนยันได้ตามข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้การจัดสรรอัตราข้าราชการในภารกิจบริการด้านสุขภาพเหมาะสมตามภาระงานที่เป็นที่จริงและเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านบริการสุขภาพได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น

ในการนี้ สป.สธ. ได้แจ้งให้เขตสุขภาพทั้ง 12 เขตพิจารณาจัดสรรตำแหน่งให้จังหวัดเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดิน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ปี พ.ศ.2553-2555 เข้ารับราชการ โดยให้จัดสรรและกระจายตำแหน่งตามที่กำหนด และให้จังหวัดบันทึกข้อมูลการกระจายตำแหน่งตามระบบที่กำหนด และส่งบัญชีสรุปการกระจายอัตรากำลัง พร้อมข้อมูลกรอบอัตรากำลังส่วนราชการไปยังเขตสุขภาพ ทั้งนี้เขตสุขภาพจะดำเนินการรวบรวมส่งให้ สป.สธ. ภายในวันที่ 3 ธ.ค.57 

ทั้งนี้บัญชีรายละเอียดการจัดสรรตำแหน่ง 23 สายงานวิชาชีพ รวม บรรจุรอบ 3 จำนวน 7,547 อัตรา และที่เป็นตำแหน่งว่างอีก 206 อัตรา รวมทั้งสิ้น 7,751 อัตรา มีดังนี้

1.เภสัชกร 171 อัตรา

2.พยาบาลวิชาชีพ 4,337 อัตรา

3.นักเทคนิคการแพทย์ 215 อัตรา

4.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา

5.นักกายภาพบำบัด ไม่มีตำแหน่งในการบรรจุรอบที่ 3 แต่มีตำแหน่งว่าง 64 อัตรา

6.นักรังสีการแพทย์ 29 อัตรา

8.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 411 อัตรา

9.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 463 อัตรา

10.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 155 อัตรา

11.นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา 66 อัตรา

12.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ไม่มีตำแหน่งในการบรรจุรอบที่ 3 แต่มีตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

13.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 12 อัตรา

14.นักกายอุปกรณ์ ไม่มีตำแหน่งในการบรรจุรอบที่ 3 แต่มีตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

15.นักกิจกรรมบำบัด ไม่มีตำแหน่งในการบรรจุรอบที่ 3 แต่มีตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

18.แพทย์แผนไทย ไม่มีตำแหน่งในการบรรจุรอบที่ 3 แต่มีตำแหน่งว่าง 44 อัตรา

19.เจ้าพนักงานเวชสถิติ ไม่มีตำแหน่งในการบรรจุรอบที่ 3 แต่มีตำแหน่งว่าง 64 อัตรา

20.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ไม่มีตำแหน่งในการบรรจุรอบที่ 3 แต่มีตำแหน่งว่าง 19 อัตรา

21.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 513 อัตรา

22.นักวิชาการสาธารณสุข 305 อัตรา

23.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 868 อัตรา