สปสช.เขต 4 สระบุรีหนุนคนพิการเป็นอาสาสมัครฟื้นฟูเพื่อนช่วยเพื่อน

Thu, 2014-11-27 22:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.หนุนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี สร้างอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดึงแกนนำญาติผู้ป่วย และจิตอาสาในชุมชน เสริมองค์ความรู้ดูแลฟื้นฟู กายภาพบำบัดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทีมสหวิชาชีพ รพ.สระบุรีหนุนวิชาการ หวังลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงบริการที่จำเป็น

26 พ.ย.57 ที่ จ. สระบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ(เพื่อนช่วยเพื่อน) จังหวัดสระบุรี โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เป็นประธานเปิดงาน นางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน นางสุภาภรณ์ เทพพานิช นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสระบุรี บรรยาย องค์ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งลงพื้นที่และฝึกปฎิบัติในพื้นที่จริง ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (สสจ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี มีแกนนำคนพิการ และอาสาสมัครดูแลในจังหวัดสระบุรีจำนวน 60 คน

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า สปสช.ให้ความสำคัญการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยการฟื้นฟูสำหรับคนพิการ เน้นส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยที่ผ่านมา สปสช.สนับสนุนในส่วนของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ที่สปสช.เขต 4 สระบุรีรับผิดชอบ มีประชากรที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิบัตรทอง จำนวน 5.1 ล้านคน มีจำนวนคนพิการที่ลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง จำนวน 106,441คน จำแนกประเภทความพิการ จำนวน 80,108 คน แบ่งเป็นความพิการด้านการเคลื่อนไหว อันดับ 1จำนวน 40,898 คน รองลงมาความพิการด้านสติปัญญา จำนวน 16,350 คน รองลงมาตามลำดับ ความพิการด้านการได้ยินหรือสื่อ จำนวน 16,093 คน ความพิการด้านจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 11,337 คน  ความพิการด้านการมองเห็น จำนวน 8,191 คน ลำดับที่พบความพิการน้อยที่สุดในเขตพื้นที่คือความพิการด้านการเรียนรู้ จำนวน 2,103 คน ในขณะเดียวกันยังพบว่ามีความพิการที่ไม่ระบุประเภท จำนวน 3,968 คน ในปี 2558 สปสช.เขต 4 สระบุรีได้รับการจัดสรรงบฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 74 ล้านบาท งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  65 ล้านบาท และงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 5 ล้านบาท โดยในส่วนงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ เป็นงบสำหรับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และกองทุนฟื้นฟูฯระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการตามความพร้อม ส่งเสริมศักยภาพการบริการ โดยองค์กรคนพิการหรือผู้ดูแล ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านบริการฟื้นฟูฯ และส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนาองค์ความรู้ เป็นต้น

ทั้งนี้การจัดอบรมแกนนำอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (เพื่อนช่วยเพื่อน) ที่สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรีจัดขึ้นก็จะทำให้มีอาสาสมัครที่มีองค์ความรู้ในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ ตลอดจนผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในระดับชุมชน ตำบล โดยเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลสระบุรีและสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีสนับสนุนด้านวิชาการ ทำให้อาสาสมัครในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเข้มแข็ง.