เปิดโครงการนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดีปราศจากฟันผุ จ.ปัตตานี

Fri, 2014-11-28 10:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามกับจังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ดำเนินการนมฟลูออไรด์จังหวัดแรกใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขภาพช่องปากที่ดี ก่อนขยายไปยังจังหวัดยะลา และนราธิวาส

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.57 ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังร่วมลงนามความร่วมมือโครงการนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดี ปราศจากฟันผุ จังหวัดปัตตานี ปี 2558 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี ว่า จากสถานการณ์สุขภาพช่องปากของเด็กในจังหวัดปัตตานีซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับจังหวัดยะลาและนราธิวาส โดยเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหาฟันผุในเด็กสูงมากเป็นลำดับต้นๆของประเทศ ที่เป็นปัญหาชัดเจนที่สุดคือ โรคฟันผุ ซึ่งทุกจังหวัดได้มีมาตรการในการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรคฟันผุในเด็กวัยเรียน เช่น การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน การลดบริโภคอาหารหวานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา การเคลือบหลุมร่องฟันในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเกิดโรคฟันผุยังคงสูงอยู่ กรมอนามัยจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในการดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ เพื่อให้เป็นอีกมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและลดการเกิดโรคฟันผุในเด็กในกลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทพ.สุธา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนทุกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดี ปราศจากฟันผุ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เด็ก เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพช่องปากที่ดี พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคในเด็ก และพัฒนารูปแบบการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก และขยายผลการให้ฟลูออไรด์เสริมโดยผ่านทางนมโรงเรียน โดยเน้นบูรณาการโครงการร่วมกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กปัตตานี กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาล อายุ 4-6 ปี และนักเรียนประถมศึกษาอายุ 7-12 ปี ในโรงเรียนที่มีปริมาณฟลูออไรด์   ในชุมชนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งไม่มีผลในการป้องกันฟันผุ โดยให้เด็กได้เริ่มดื่มนมฟลูออไรด์ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นต้นไป และต่อเนื่องในระยะยาวถึงปี 2562

“ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ตั้งแต่ปี 2543 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์  อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดการเกิดโรคฟันผุได้ร้อยละ 34.4 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ไม่พบผลเสียเรื่องฟันตกกระ ที่ผ่านมาได้ขยายไปจังหวัดต่างๆ จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง และตรัง โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ให้การฝึกอบรมวิธีผลิตนมฟลูออไรด์แก่โรงนมทั้งหมดจำนวน 20 แห่ง ที่เข้าร่วมการผลิตนมฟลูออไรด์รองรับนักเรียนในโครงการเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยจะส่งผลในด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน และประสิทธิผลในการลดการเกิดโรคฟันผุ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด