ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพสธ.ที่ 8 จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุข ต่อยอดพัฒนาความรู้การบริหารงานเขตสุขภาพ จัดหลักสูตรการเงินการคลังในเขตสสุขภาพเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านระบบการเงินการคลังใน 12 เขตสุขภาพ 15-18 ธ.ค.นี้ ที่ จ.อุดรธานี หลังประสบผลสำเร็จจากหลักสูตรพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาแล้ว แจงผลงานเขตสุขภาพที่ 8 ปีที่ผ่านมา สามรถลดจำนวนรพ.ขาดทุนลงได้ คุณภาพบัญชีได้มาตรฐานมากขึ้น มีการจัดซื้อยาร่วมในระดับเขต ช่วยลดค่าใช้จ่ายและการจัดซื้อที่ไม่เหมาะสมลงได้

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า หลังจากการจัดตั้งเขตสุขภาพและดำเนินงานมากว่า 2 ปี แม้ว่าจะมีผลสำเร็จของการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยแนวทางเขตสุขภาพ มีผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่ยังมีช่องว่างในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้ดำเนินงานต่อไปอย่างมี ประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพ มากขึ้นไปได้อีก ซึ่งเมื่อวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาเขตสุขภาพที่ 8 และมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย(ภวส.) ได้จัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารด้านการพัฒนาระบบบริการ (CSO มืออาชีพ) เขตสุขภาพทั้ง 12 เขตและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น เพื่อต่อยอดความสำเร็จจึงจัดหลักสูตรต่อเนื่องพัฒนาผู้บริหารด้านระบบการเงินการคลัง (CFO มืออาชีพ) ขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้บริหารเขตสุขภาพ ซึ่งจากผลงานในปีที่ผ่านมาทำให้สามารถลดจำนวนโรงพยาบาลวิกฤติระดับ 7 ซึ่งมีมาตรการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการได้จริง, คุณภาพบัญชีได้มาตรฐานมากขึ้น, มีการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ในระดับเขตซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ไม่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกันทั้งเขต โดยการ Benchmarking แต่ในปีนี้ก็พบว่างบประมาณที่ได้รับยังคงเดิม แต่จะมีภาระเพิ่มขึ้นในเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทั้งการใช้บริการ และความต้องการคุณภาพเพิ่มขึ้น ระบบบริการสาธารณสุขเขต 8 จึงต้องการคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีก

“จุดเด่นของการมีเขตสุขภาพ แม้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้มากขึ้น กลับยิ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายเขตสุขภาพของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้องเข้าใจบริบทในแต่ละพื้นที่ และเตรียมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การอบรมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญและจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไปในอนาคต” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

 

ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและการตรวจสอบคุณภาพบัญชี, ความสำคัญของการจัดทำต้นทุนบริการ Unit cost, ความสำคัญในการติดตามกำกับการบริหารจัดการการเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพ, การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางการเงิน, การประเมินสถานการณ์การเงินการคลัง, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน นอกเหนือจากนั้นยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดสรรงบ UC เหมาจ่ายรายหัว, การจัดสรรงบลงทุน,งบ HS, งบค่าตอบแทน, การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ QOF และจัดทำ Work shop เครื่องมือในการกำกับติดตามการบริหารจัดการการเงินการคลัง  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 อ.เมือง จ.อุดรธานี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน จาก 12 เขตบริการสุขภาพ ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 โทร. 042-222356 ต่อ 133 และดูรายละเอียดหลักสูตรและวิทยากรได้ที่เว็บไซต์ www.r8way.com