สธ.ประชุมผอ.รพศ./รพท. หารือบริหารงบบัตรทอง-เดินหน้าเขตสุขภาพ

Thu, 2014-12-18 16:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ.เปิดประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป 97 แห่ง ทั่วประเทศ ติวเข้มงานบริหารงบประมาณของโรงพยาบาล การบริหารงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สามารถจัดบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมหนุนให้โรงพยาบาลใหญ่ เป็นพี่เลี้ยงโรงพยาบาลในกลุ่มจังหวัด จัดบริการแบบไร้รอยต่อเป็นเครือข่ายบริการ แชร์ทรัพยากร ทั้งคน เงิน ของ และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อช่วยให้เขตสุขภาพสามารถเดินหน้าไปได้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

18 ธ.ค.57 ที่จังหวัดพิษณุโลก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปประจำปี 2558 เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ในการบริหารงานโรงพยาบาล สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายที่เข็มแข็งในการดำเนินงานของเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขต โดยมีผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ 33 แห่งและโรงพยาบาลทั่วไป 64 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม กว่า 200 คน

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบบริหารจัดการ ในรูปแบบเขตสุขภาพและกำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556-2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด 13 เขตสุขภาพ ซึ่งมีความเหมาะสมในด้านพื้นที่ จำนวนประชากรประมาณ 3.5-6 ล้านคน มีสถานบริการทุกระดับในเขตสุขภาพเพื่อให้มีการจัดบริการได้ตั้งแต่ศูนย์ความเชี่ยวชาญจนถึงระดับปฐมภูมิ โดยจัดบริการแบบไร้รอยต่อ ลดระยะเวลารอคอยและประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน ช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคที่ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคไตวาย เป็นต้น

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้มีการหารือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดบริการร่วมกัน ที่เป็นเสมือนพี่ใหญ่ในระบบบริการ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะออกมาช่วยกันจัดบริการที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนกับโรงพยาบาลระดับอื่นๆในเขตสุขภาพ เปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกัน(One Province One Hospital)ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งบุคลากร เครื่องมือ ห้องผ่าตัด ยา เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งการบริหารงบประมาณ ที่ต้องมีการกระจายอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้โรงพยาบาลภายในเครือข่าย ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพใดที่ประสบปัญหาขาดทุนวิกฤต โรงพยาบาลพี่ใหญ่ต้องระดมช่วยเหลือเพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนที่ประสบปัญหาทำงานบริการประชาชนได้ ซึ่งจะทำให้กลไกการทำงานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับประชาชน

นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กล่าวว่า ทางชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จะมีการหารือในเรื่องการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแนวทางการสนับสนุนให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้โรงพยาบาลอื่นๆในเขตสุขภาพเดียวกัน รวมทั้งจะหารือกันในเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณ ทั้งงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข กับรองผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการบริหารโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้เขตสุขภาพสามารถเดินหน้าไปได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน