เปิดโครงสร้าง ‘ศูนย์จัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพชาติ’

Sat, 2014-12-20 17:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดโครงสร้าง “ศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ” ศูนย์กลางเคลียร์ริ่ง เบิกจ่ายกองทุนสุขภาพ บริหารโดยรูปแบบคณะกรรมการ ส่วน ผอ.กำหนดดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ส่วนงบประมาณมาจาก 2 ส่วน ทั้งภาครัฐอุดหนุนและรายได้การบริการประมวลข้อมูล    

20 ธ.ค.57 ภายหลังจากที่ “คณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข” ได้เห็นชอบเดินหน้าจัดตั้ง “ศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” หรือ National Data Clearing House (NDCH) ซึ่งจะส่งผลต่อบทบาทหน้าที่การบริหารกองทุนรักษาพยาบาล ทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกรมบัญชีกลาง รวมถึงบริษัทประกันสุขภาพภาคเอกชนนั้น   

จากข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือ 3 กองทุน ที่นำเสนอเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า เป็นไปเพื่อดำเนินภารกิจ 3 ด้าน คือ 1.การวิจัย พัฒนาและกำหนดมาตรฐาน 2.การประเมินและประมวลผลข้อมูล และ 3.คลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) โดยศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการที่เป็นสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ไปยังหน่วยงานหลักประกันสุขภาพข้างต้น โดยเฉพาะการทำหน้าที่เบิกจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข

พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอแนวทางการจัดระบบงานภายในที่เป็นกระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แบ่งโครงสร้างการทำงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1.ระบบงานด้านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุข โดยจะมีกระบวนการตั้งแต่การรับข้อมูล เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การตรวจสอบข้อมุล การประมวลผลข้อมูลเพื่อการเบิกจ่าย และการส่งมอบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายแก่หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บบริการย้อยหลัง

2. ระบบงานด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งในด้านมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่เริ่มตั้งแต่การเบิกจ่าย รูปแบบข้อมูล โดยเฉพาะมาตรฐานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวด้านสุขภาพ, การวิจัยและพัฒนาการจัดทำเครื่องมือประมวลผลข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายที่ใช้ในการวิเคราะห์ และการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ และ 3.ระบบงานคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยเฉพาะนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไปใช้งาน

ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินงานระยะแรกที่เป็นการถ่ายโอนการทำงานจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จะจัดตั้งในรูปแบบ “องค์กรมหาชน” และมีการวางแผนพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การเป็น “ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ (National Information Center) การบริหารเป็นไปในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหารศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารฯ จะแต่งตั้งโดย คณะรัฐมนตรี(ครม.) สำหรับกรรมการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สัดส่วนกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการสปสช. เลขาธิการสปส. เป็นต้น และสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่ง ครม.แต่งตั้ง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

นอกจากนี้ในส่วนของตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จากการสรรหาของคณะกรรมการฯ ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

สำหรับในส่วนของงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการนั้น ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการจากรัฐ พร้อมกันนั้น ยังเป็นหน่วยงานหารายได้จากการบริการรับส่งต่อข้อมูลและประมวลผลเบิกจ่ายให้กับกองทุนรักษาพยาบาลต่างๆ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น รวมถึงบริษัทประกันสุขภาพเอกชนที่สามารถเข้ารับบริการโดยสมัครใจ

อย่างไรก็ตามในส่วนของความคืบหน้าการผลักดันจัดตั้ง “ศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ” ขณะนี้ในส่วนของ “ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. .....” ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเดินหน้าทำประชาพิจารณ์ โดยได้มอบให้ นพ.เทียม อังสาชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ดำเนินการทั้งนี้มีกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จปี 2558 นี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชงตั้ง ‘ศูนย์จัดการข้อมูลประกันสุขภาพชาติ’ กลไกกลางลดเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาล