สธ.ปรับเกลี่ยบรรจุขรก.รอบ 3 ใหม่ 164 อัตรา เหตุมีบางเขตขอคืนตำแหน่ง

Sun, 2014-12-21 18:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สป.สธ.ออกหนังสือแจงข้อมูล ยันสายงานนักกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชสถิติได้รับการจัดสรรบรรจุเป็นข้าราชการ เกิน 66% ไปแล้ว ส่วนสายงานแพทย์แผนไทยยังไม่เกิน จึงเพิ่มให้อีก 42 ตำแหน่งในการบรรจุข้าราชการรอบ 3 เผยมีบางเขตขอคืนตำแหน่งเพราะไม่มีลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรง จึงนำมาปรับเกลี่ยใหม่เพิ่มเติม 164 อัตรา               

21 ธ.ค.57 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. ได้ลงนามในหนังสือ เลขที่ สธ. 0201.032/ว 1026 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งเพื่อตัดเลือดบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ(เพิ่มเติม) ถึง นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท.ทุกแห่ง โดยระบุว่า ตามที่สป.สธ.ได้จัดสรรโควตาดำรงตำแหน่งข้าราชการให้เขตสุขภาพดำเนินการกระจายลงพื้นที่ในเขตโดยยึดหลักการไม่เกิน 66% ของจำนวนการจ้างงาน ณ ปี พ.ศ.2555 และได้จัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อเยียวยาสายงานที่เกิน 66% สำหรับสายงานที่ยังมีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ที่จ้างไว้ในปี พ.ศ.2553 นั้น

ปรากฎว่ามีเขตสุขภาพบางเขต ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร 7,457 รอบ 3 ปี 2558 และตำแหน่งว่างเพื่อเยียวยาสำหรับสายงานที่ได้รับจัดสรรเกิน 66% โดยคืนตำแหน่งเนื่องจากไม่มีลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อหลักการ 66% ดังนั้น สป.สธ.จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรโควตาโดยใช้แนวทาง ดังนี้

1.กรณีเปลี่ยนตำแหน่งในโควตา 7,457 เปลี่ยนแล้วต้องไม่เกิน 66% ของแต่ละสายงานตามหลักเกณฑ์การจัดสรร

2.กรณีการขอเปลี่ยนอัตราว่างที่ใช้เยียวยาต้องคัดเลือกบรรจุผู้ที่ได้รับการจ้างไว้เฉพาะปี พ.ศ.2553 ลงมาเท่านั้น

3.ตำแหน่ง 7,547 ที่คืนและขอเปลี่ยนแต่ไม่อาจเปลี่ยนได้เนื่องจากเกิน 66% นำมารวมแล้วจัดสรรให้เขตสุขภาพ โดยเพิ่มให้แต่ละสายงานตามสัดส่วนที่เท่ากัน และต้องไม่เกินจำนวนการจ้างงานไว้ในปี พ.ศ.2555

อนึ่งจากการจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อเยียวยาสำหรับสายงานที่ได้รับจัดสรรเกิน 66% โดยเฉพาะสายงานนักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และเจ้าพนักงานเวชสถิติ ได้ขอทบทวนการพิจารณาจัดสรรตำแหน่ง 7,457 อีกครั้งหนึ่ง ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 3 สายงานแล้ว ปรากฎว่าสายงานนักกายภาพบำบัด และเจ้าพนักงานเวชสถิติ ได้รับการจัดสรรเกิน 66% ไปแล้ว ซึ่งจะพิจารณาจัดสรรอัตราว่างให้กับ 2 สายงานเป็นลำดับแรกในโอกาสต่อไป แต่สำหรับสายงานแพทย์แผนไทยยังไม่เกิน 66% ดังนั้น จึงได้จัดสรรตำแหน่ง 7,457 ให้กับแพทย์แผนไทยจำนวน 86 ตำแหน่ง แต่เนื่องจากได้จัดสรรตำแหน่งให้กับแพทย์แผนไทยไปแล้ว 44 ตำแหน่ง ในรอบนี้จึงได้จัดสรรเพิ่มให้อีก 42 ตำแหน่ง และสป.สธ. ได้แจ้งให้เขตสุขภาพพิจารณาจัดสรรตำแหน่งให้จังหวัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (บัญชีรายละเอียดการจัดสรรตำแหน่งฯ) โดยใช้แนวทางการจัดสรรและกระจายตำแหน่งตามหนังสือที่อ้างถึงและให้จังหวัดบันทึกข้อมูลการกระจายตำแหน่งที่ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ แล้วให้ส่งบัญชีสรุปการกระจายตำแหน่งดังกล่าว พร้อมข้อมูลกรอบอัตรากำลังส่วนราชการ ให้เขตสุขภาพรวบรวมในภาพรวมของเขตสุขภาพส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557