หมออนามัยประชาพิจารณ์ ‘ทศวรรษพัฒนา รพ.สต.เพื่อประชาชน’

Tue, 2014-12-23 16:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย จัดประชาพิจารณ์ ระดมความคิดเห็นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มุ่งประเด็น “ทศวรรษการพัฒนารพ.สต.เพื่อประชาชน” สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในระบบริการปฐมภูมิ ร่วมชี้ทางออกนำสู่การปรับปรุงมาตรฐาน ที่เน้น เข้าถึง- เข้าใจ -รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

23 ธ.ค.57 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ  ในการประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป (ประชาพิจารณ์) ต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ประเด็น “ทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อประชาชน” ประจำปี 2557 จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมหมออนามัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในระบบบริการปฐมภูมิ จากการมีกระบวนการเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงภาระงาน ปัญหาอุปสรรคและทางออกในการทำงานของหมออนามัย ในระบบบริการปฐมภูมิ และ ระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมี นพ.ชูชัย ศรชำนิ ประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ สปสช. เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และตัวแทนหมออนามัยระดับปฐมภูมิ 76 จังหวัด จากเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คณะทำงาน นักวิชาการ กว่า 150คน  

นพ.ชูชัย กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน นับเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในระบบริการปฐมภูมิ จากการมีกระบวนการเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ภาระงาน ปัญหาอุปสรรคและทางออกในการทำงานของหมออนามัย และระบบสุขภาพชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในอันที่จะพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ในการพัฒนาตาม นโยบายทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อประชาชน  ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งฟื้นฟูสภาพ ทำงานแบบบูรณาการ เพื่อคนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง

“บุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบล เป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะสาธารณสุขอำเภอซึ่งเป็นผู้ควบคุม กำกับการพัฒนา รพ.สต. ให้สนองต่อนโยบายของรัฐบาลในโครงการต่างๆ ได้เป็นรูปธรรมชัดเจนและทันเวลา หาก รพ.สต. ค้นหาโรค และลดความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ จะเป็นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทำให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว  สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว” นพ.ชูชัย กล่าว

นายธาดา วรรธนปิยกุล

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเครือข่ายหมออนามัย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในระบบบริการปฐมภูมิ เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานบริการสาธารณสุขที่หลากหลาย และประชาชนผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ และมีภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพ ที่เป็นแนวร่วมขับเคลื่อนทั้งในด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จากการสานพลังของเครือข่ายร่วมกัน

ทั้งนี้ ผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะรวบรวมและนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การการขับเคลื่อนดำเนินงานและปรับปรุงมาตรฐานการบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับประชาชนต่อไป