สธ.สำรวจข้อมูลลูกจ้างนักวิชาการจากสถาบันนอกสมทบ หลัง ก.พ.มีมติให้บรรจุเป็นขรก.ได้

Sun, 2014-12-28 15:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.สำรวจข้อมูลลูกจ้าง/พกส.ที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุข หลัง ก.พ.มีมติตามหนังสือ 8 ธ.ค.57 ให้บรรจุนักวิชาการที่จบจากสถาบันนอกสมทบเป็นข้าราชการได้แล้ว โดยให้ส่งข้อมูลกลับคืน สป.สธ. 15 ม.ค.นี้ แต่ยังไม่ระบุว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ หลังไม่สามารถทำได้ทันในการบรรจุข้าราชการรอบที่ 3 เหตุมติ ก.พ.ออกทีหลัง

28 ธ.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) ได้มีหนังสือเลขที่ สธ. 0201.033/ว 1055 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 (ดูที่นี่)ถึง นายแพทย์สสจ. ผอ.รพศ./รพท.ทุกแห่ง ลงนามโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยระบุว่า

ตามที่ ก.พ.มีมติอนุมัติให้สป.สธ.คัดเลือกเลือกลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการ หรือพกส. หรือลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญยาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ร่วมผลิต และที่ไม่ได้ร่วมผลิตกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยลูกจ้างทั้ง 2 กลุ่ม ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจ้างเข้าทำงานจนถึงวันก่อนที่ ก.พ.มีมติอนุมัติให้คัดเลือกในครั้งนี้ ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเป็นกรณีพิเศษ

โดยมติ ก.พ.ดังกล่าวกำหนดว่าการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด และตามจำนวนตำแหน่งว่าง ดังนั้นเพื่อให้ไดด้ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สป.สธ.จึงขอให้สำรวจข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ และพกส. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทที่ร่วมผลิต และที่ไม่ได้ร่วมผลิตกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตามแบบสำรวจส่งให้สป.สธ.ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

สำหรับรายละเอียดหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เลขที่ นร 1004.2/63 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ลงนามโดยนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ระบุว่า ตามหนังสือสป.สธ. ขอให้ ก.พ.ยกเว้นเงื่อนไขและทบทวนมติในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัครสอบนั้น

ก.พ.ได้พิจารณาทบทวนแล้ว มีมติอนุมัติให้ สป.สธ.คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ หรือพกส. หรือลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ร่วมผลิต และที่มิได้ร่วมผลิต กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยลูกจ้างทั้ง 2 กลุ่มต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจ้างเข้าทำงานจนถึงวันก่อนที่ ก.พ.มีมติอนุมัติให้คัดเลือกในครั้งนี้ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ ปัญหาบรรจุเป็นข้าราชการจากผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษานอกสมทบของกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีการเรียกร้องมากว่า 3 ปี เนื่องจากมติของ ก.พ.อนุมัติให้เฉพาะที่จบจากสถาบันในสมทบของสธ.เท่านั้นที่จะเป็นข้าราชการได้ ซึ่งได้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขและเรียกร้องไปยังหน่วยที่ที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง กระทั่ง ก.พ.มีมติดังกล่าว แต่ก็ไม่ทันกับการบรรจุข้าราชการสธ.รอบที่ 3