เผยคืบหน้าปฏิรูปประกันสังคม ยุบอนุกก. ขจัดประโยชน์พวกพ้อง ห้ามคนสปส.เล่นหุ้นป้องทับซ้อน

Mon, 2014-12-29 20:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“นพดล” ปธ.คณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปประกันสังคมและเงินทดแทน เผยความคืบหน้าปฏิรูป เตรียมเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานสปส. สิ้นปี 57 แจงยุบอนุกรรมการที่ไม่จำเป็นไปแล้ว แถมขจัดผลประโยชน์พวกพ้อง ต่อไปกก.จะหลากหลายมากขึ้น ห้ามเจ้าหน้าที่สปส.เล่นหุ้น ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจผู้ประกันตน

ดร.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้างผู้ประกอบการโดยเน้นใน 4 แนวทางเพื่อการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติได้แก่ 1) เปิดเผย 2) ตรวจสอบได้ 3) บริหารโดยมืออาชีพ และ 4) พึงพอใจในกลุ่มผู้ประกันตน นายจ้างและฝ่ายของสำนักงานประกันสังคม

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า คณะทำงานได้รับการแต่งตั้งให้ศึกษาแนวทางปฏิรูปได้เข้าสู่ช่วงเดือนที่ 2 ของสูตร 30 : 30 : 30 สู่การเปลี่ยนแปลงสำนักงานประกันสังคม จึงยังไม่ได้ข้อสรุปผลการปฏิรูปออกมา แต่ตามสโลแกนของ นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที” นั้นทาง นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เห็นชอบเปิดเผยผลการดำเนินงานของการบริหารกองทุนสิ้นปี 2557 นี้ต่อผู้ประกันตนและนายจ้างผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ ในการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมยุคใหม่ที่เน้นความเป็นองค์กรเปิดของรัฐ (Open Government)

“นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมได้วิเคราะห์สาเหตุความกังวลของผู้ประกันตนและนายจ้างต่อการบริหารกองทุนที่ต้องปรับปรุงและได้ทำแล้ว โดยการตัดสินใจของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเป็นของขวัญให้ผู้ประกันตนคือ การยุบคณะอนุกรรมการที่เคยมีอยู่ถึง 40 คณะโดยใช้งบประมาณของเงินกองทุนประกันสังคมให้เหลือเท่าที่จำเป็นและขจัดกลุ่มผลประโยชน์ที่มักจะหมุนเวียนเป็นคณะอนุกรรมการฯ ในกลุ่มเครือญาติพวกพ้องเดิมๆ ต่อไปนี้คณะอนุกรรมการฯ จะมีความหลากหลายและผ่านการเลือกตั้งที่ไม่มีการบล็อกโหวตเพื่อได้ตัวแทนของลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศอย่างแท้จริง” ดร.นพดล กล่าว

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้ ข้าราชการ สปส. ได้ประกาศจุดยืนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคนเล่นหุ้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และห้ามรับของขวัญจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนโดยเด็ดขาด และยังจัดพื้นที่ห้ามเข้าแทรกแซงการเจรจาค้าตราสารโดยมีการบันทึกเทปการเจรจาเป็นหลักฐานตรวจสอบได้ด้วยการบริหารกองทุนด้วยมืออาชีพมีใบรับรองคุณวุฒิที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ขณะนี้กำลังมีการสำรวจความพึงพอใจโดยให้สำนักโพลล์ 5 สำนักผ่านการให้ข้อแนะนำจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในการทำสำรวจความพอใจ 5 ประเด็นคือ นายจ้าง สิทธิประโยชน์ การให้บริการ สถานพยาบาล และอื่นๆ โดยเบื้องต้นพบว่าค่าคะแนนความพอใจโดยรวมต่อการบริการของสำนักงานประกันสังคมอยู่ในระดับดีมากเกินคาดคือ 7.91 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 โดยจะมีการนำข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตนไปปรับปรุงแก้ไขและผลสำรวจด้านอื่นๆจะนำเสนอในโอกาสต่อไป